Książki dziecięce

 • „Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów i relacji.

  Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o szeroko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i finansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospodarki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań.

  Spis treści

  Wstęp

  7

  Anna Kasprzyk

  Problem wykluczenia w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Wpływ rynku pracy na zjawisko marginalizacji

  11

  Dorota Nowalska-Kapuścik

  Konsumenci bez pieniędzy jako uczestnicy gry rynkowej

  21

  Justyna Czerwińska

  Przemoc ekonomiczna a nierówności płciowe

  35

  Katarzyna Jędrych

  Fenomen konsumpcji jako czynnik zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

  49

  Monika Łętocha

  Współczesna makdonaldyzacja społeczeństwa

  61

  Olga Tytko

  Pozapłacowe sposoby wynagradzania pracowników

  73

  Dorota Ślażyńska-Kluczek

  Miejsce innowacyjnych form pieniądza na rynku płatności

  91

  Przemysław Paliwoda

  Bezpieczeństwo informacji w dobie płatności online

  107

  Jędrzej Malko

  Pieniądz jako instytucja polityczna

  121

  Olgierd Abramski

  Relacja, bank – klient – państwo. Wybrane aspekty pozycji banków i roli kapitału pożyczkowego we współczesnej Polsce

  131

  Joanna Juszczuk

  Zasady prowadzenia polityki fiskalnej w Unii Europejskiej – podstawy dyscypliny fiskalnej w Unii Gospodarczej i Walutowej

  187

  Michał Zięba

  Nierówny start, nierówne szanse. Międzypokoleniowa mobilność socjoekonomiczna oraz edukacyjna w Meksyku w roku 2010

  211

  Oskar J. Chmiel

  70 lat franka CFA: Perspektywy rozwoju wspólnej waluty w Afryce Zachodniej i Środkowej 229

  Paulina Lichota

  Dyskryminacja płacowa i językowa na quebeckim rynku pracy

  241

  Grzegorz Libor

  Reforma terytorialna walijskiego samorządu lokalnego w świetle kryzysu ekonomicznego 255

  Piotr A. Zwarycz

  Sztuka inwestowania w piękno – metale i kamienie szlachetne na rynku inwestycji alternatywnych

  271