ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE MAILINGÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNE TREŚCI

Osoba fizyczna jest podmiotem danych osobowych (Użytkownika), który podczas rejestracji na stronie litres.ru i / lub akceptując warunki Umowy użytkownika https://pl.litres.ru/pages/litres_oferta/, wyraża zgodę na przyjęcie niniejszej Zgody do przetwarzania danych osobowych dane (dalej: Zgoda). Rejestracja na stronie internetowej i / lub akceptacja warunków Umowy użytkownika jest Akceptacją Zgody. Działając swobodnie, z własnej woli i we własnym interesie, a także potwierdzając swoją zdolność prawną, Użytkownik udziela tej Zgody firmie LITRES LLC, która jest właścicielem strony litres.ru, i która znajduje się pod adresem: 123022, Moskwa, ulica Wtoraja Zwienigorodskaja, dom 13, budynek 41, na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z następującymi warunkami:

 1. Niniejsza Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych, zarówno bez korzystania z narzędzi automatyzacji, jak i przy ich użyciu.
 2. Zgoda jest udzielana na przetwarzanie następujących danych osobowych Użytkownika:
  • Dane osobowe, które nie są specjalne ani biometryczne: nazwisko, imię, drugie imię; adres e-mail, numery telefonów kontaktowych.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane publicznie.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: informowanie o promocjach, zniżkach, innych wydarzeniach organizowanych przez LITRES LLC i / lub jego partnerów.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych zostaną wykonane następujące działania: kolekcja; nagranie; systematyzacja; akumulacja; przechowywanie; aktualizacja (odnowienie, zmiana); ekstrakcja; wykorzystanie; transmisja (dostarczanie, dostęp); blokowanie; usunięcie; zniszczenie.
 6. Dane osobowe są przetwarzane, dopóki Użytkownik nie wycofa swojej zgody na otrzymywanie mailingów.
 7. Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika lub jego przedstawiciela poprzez wysłanie pisemnego wniosku do LLC LITRES na adres wskazany na początku niniejszej Umowy.
 8. W przypadku odwołania przez Użytkownika lub jego przedstawiciela niniejszej Umowy, LITRES LLC ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w obowiązującym prawie.
 9. Niniejsza Zgoda jest ważna przez cały czas, aż do momentu zaprzestania przetwarzania danych osobowych zgodnie z p. 7 i p. 8 niniejszej Umowy.