Naukowa analiza biblijnych listów Apostołów. Naukowe wyjaśnienie Biblii wiersz po wierszu

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Naukowa analiza biblijnych listów Apostołów. Naukowe wyjaśnienie Biblii wiersz po wierszu
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Redaktor Andrey Tikhomirov

ISBN 978-5-0059-1806-2

Książka powstała w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero

Listy soborowe Apostołów

1. List katedralny św. Jakuba Apostoła

Rozdział 1

1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu plemionom, które są w rozproszeniu, radować się. (Apostoł-z gr. «posłaniec». Jeśli nazywasz listy Apostołów listami «posłańców», to Mistycyzm religijny zostaje utracony, podobnie jak jeśli aniołowie nazywają ich greckimi odpowiednikami» posłańcy», to Mistycyzm religii również zostaje utracony, terminy nabierają codziennego znaczenia zwykłych ludzi, którzy są» wykorzystywani" przez innych ludzi (kapłanów hipnotyzerów) na swoją korzyść. Jakub przyznaje, że niewolnik, w dobie systemu niewolniczego, musiał wskazać swoją hierarchiczną przynależność, jeśli człowiek powiedział, że niewolnik, oznaczało to jego całkowite poddanie się jego Panu (zwracał się do swojego właściciela niewolnika «pan» lub «panie»), jeśli był równy w swojej pozycji publicznej do mężczyzny, który się nawrócił, nazwał go «bratem», do kobiety «siostrą», przynajmniej nie był z nimi w związku pokrewieństwa. 12 plemion znajdujących się w rozproszeniu (gr. «diaspora») – zbiór Żydów osiedlonych od czasów niewoli babilońskiej VI wiek p. n. e. poza Izraelem i Judea).

2 z wielką radością przyjmujcie, bracia moi, gdy popadacie w różne pokusy (przesłanie wyraża ideę walki z różnymi pokusami).

3 wiedząc, że próba waszej wiary wytwarza cierpliwość; (potrzeba próby wiary poprzez cierpliwość).

4 A cierpliwość musi mieć doskonałe działanie, abyście byli doskonali w całości, bez żadnych wad. (Potrzeba próby wiary poprzez cierpliwość).

5 a jeśli któraś z Was nie ma mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim po prostu i bez wyrzutów – i będzie mu dane. (Wszystko, jak mówią, jest DANE od Boga).

6 ale niech prosi z wiarą, nie wątpiąc, bo wątpiący jest jak fala morska, wiatr wznoszący się i powiewający. (Analogie i porównania).

7 niech taki człowiek nie myśli, żeby coś otrzymał od Pana. (Zaprzecza się idei otrzymywania czegokolwiek od Pana Boga, trzeba tylko wierzyć w Boga i wypełniać prawo kapłańskie).

8 Człowiek z dwojakimi myślami nie jest stanowczy we wszystkich swoich ścieżkach. (Potępienie dwuznaczności myśli: jestem czymś dla Boga, a on jest dla mnie czymś).

9 niech się chwali brat upokorzony wysokością swoją, (wysokość nie jest tym, czym należy się chwalić).

10 a bogaty-upokorzeniem swym, bo przeminie jak kolor na trawie. (Bogactwo nie jest czymś, czym należy się chwalić).

11 wschodzi słońce, zapada upał, a upał wysycha trawę, jej kolor opada, zanika piękno jej wyglądu; tak więdnie i bogaty w swoich ścieżkach. (Analogie i porównania).

12 Błogosławiony jest człowiek, który znosi pokusę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. (Szczęśliwy będzie tylko ten, kto «znosi pokusę», jest to dla niego test, za to, zgodnie z regułą Taliona,» otrzyma koronę życia», personifikację Pana Boga, który obiecuje coś za coś).

13 w pokusie nikt nie mów: Bóg mnie kusi; bo Bóg nie jest kuszony przez zło i sam nikogo nie kusi, (jednak z punktu widzenia religii tak nie jest, wszystko na świecie odbywa się z woli Boga, łącznie z pokusą).

14 ale każdy jest kuszony, zafascynowany i uwiedziony własnym pożądaniem; (pożądanie naturalnie ma miejsce, ale pożądanie, z punktu widzenia religii, również pochodzi od Boga).

15 a pożądanie poczęte rodzi grzech, a grzech uczyniony rodzi śmierć. (To także wszystko z woli Boga, z punktu widzenia religii).

16 nie dajcie się zwieść, bracia moi umiłowani. (Autor zachęca swoich braci, to znaczy równych mu, aby się nie oszukiwali. Jest to jednak sprzeczne z postawami religijnymi, ludzie są oszukani, ponieważ Bóg tak chciał).

17 każdy dar dobry i każdy dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca światłości, który nie ma zmiany ani cienia zmiany. (Wszystko zgodnie z wolą Boga «Ojca światłości», z punktu widzenia religii).

18 wychwalając, spłodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakimś początkiem jego stworzeń. (Wszystko z woli Boga, z punktu widzenia religii).

19 Tak więc, bracia moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie szybki w słuchaniu, powolny w słowach, powolny w gniewie, (słowem kapłani inspirują korzystne dla nich postawy).

20 albowiem gniew człowieka nie czyni prawdy Bożej. (Gniew nie był mile widziany).

21 dlatego, odkładając na bok wszelkie nieczystości i resztki złości, przyjmijcie w łagodności słowo, które może zbawić wasze dusze. (Jednym słowem kapłani inspirują korzystne dla nich postawy, potulni i bojący się Boga-najbardziej korzystne dla manipulujących kapłanów, w przeciwnym razie mówią, że nie uratujesz swoich dusz).

22 Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. (Instalacja do wykonania instrukcji).

23 Albowiem kto słucha słowa, a nie wykonuje, jest jak człowiek, który patrzy na naturalne rysy swojej twarzy w lustrze: (analogia z obrazem w lustrze).

24 spojrzał na siebie, odszedł i natychmiast zapomniał, jaki jest. (Analogia z obrazem w lustrze).

25 ale kto wejdzie w prawo doskonałe, [prawo] wolności, i pozostanie w nim, ten, nie będąc słuchaczem zapominalskim, ale wykonawcą dzieła, będzie błogosławiony w swoim działaniu. (Szczęśliwy jest tylko ten, kto jest dobrym wykonawcą).

26 jeśli któraś z Was myśli, że jest pobożna i nie krępuje swojego języka, ale zwodzi swoje serce, ten ma pustą pobożność. (Posłuszeństwo, Uległość, życzliwość – ideał osoby wierzącej dla manipulujących kapłanów).

27 czysta i Niepokalana pobożność przed Bogiem i ojcem jest po to, aby w ich smutkach opiekować się sierotami i wdowami, i zachować się nieskalanym od świata. (Aby nagrodzić-aby pomóc osieroconym i nędznym, aby zachować się jako posłuszne narzędzie w rękach manipulujących kapłanów).

Rozdział 2

1 bracia moi! miejcie wiarę w Jezusa Chrystusa naszego Pana chwały bez patrzenia na twarze. (Sugestia wiary w Jezusa Chrystusa «naszego Pana chwały»).

2 Albowiem jeśli do zgromadzenia waszego wejdzie człowiek ze złotym pierścieniem, ubrany w bogatą szatę, wejdzie też biedny w skąpej szacie, (analogie, porównania, przypowieści. Synagoga z gr. «Zgromadzenie, miejsce zgromadzenia» – w judaizmie Dom modlitwy we Wspólnocie wiernych. Słowo «Synagoga» pierwotnie oznaczało «prowadzący do Sin», Sin lub Nanna-w mitologii sumeryjsko-akadyjskiej bóg księżyca. Nanna jest sumeryjskim bóstwem, synem Enlila i Ninlila, utożsamianym z semickim bóstwem Sin. Centralne miejsca kultu znajdowały się w mieście ur w południowej Mezopotamii i mieście Harran na północy. Znany również jako Bóg patron mądrości. Został przedstawiony jako starzec z długą niebieską brodą, który przecina nocne niebo na swojej świetlistej wieży. Armia złych duchów, z Pomocą Szamasza (słońca), Isztara (Wenus) i Adada (błyskawicy), próbowała go przyćmić, aby w nocy światło Sina nie przeszkadzało im w realizacji ich zdradzieckich planów. Ale Marduk wstawił się za Sinem, któremu udało się udaremnić spisek i zachować srebrne światło tego boga. Będąc bardzo starym, Xing stał się prototypem Boga mędrca iz tego samego powodu przypisywano mu funkcje zarządzania czasem. Według niektórych wersji Szamasz i Isztar są jego dziećmi. Nawet Nusku (ogień) jest również jego synem. Jego żoną jest Ningal, «Wielka pani». Porównaj: «Sanhedryn» – z gr. «Rada», pedagog-z gr. niewolnik, «prowadzący dziecko», w późniejszym znaczeniu «wychowawca»).

3 a ty, patrząc na ubranego w bogate szaty, powiesz mu: dobrze ci tu usiąść, a biednemu powiesz: staniesz tam, albo usiądź tutaj, u moich stóp- (analogie, porównania, przypowieści).

4 to czy nie zmieniasz się w sobie i nie stajesz się sędziami o chudych myślach? (Analogie, porównania, przypowieści).

5 Słuchajcie, bracia moi umiłowani: czyż nie ubogim świata wybrał Bóg, aby był bogaty w wiarę i spadkobiercami Królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? (Wychwalanie ubogich, których-de «Bóg wybrał, aby byli bogaci w wiarę i spadkobiercy Królestwa, które obiecał tym, którzy go kochają?»).

6 A wy gardziliście biednym. Czy bogaci nie uciskają was i nie sprowadzają was do sądów? (Pogardzani-zaniedbani, bogaci ludzie są prześladowcami, którzy sprowadzają biednych do sądów).

7 czyż nie są niechlubni dobrym imieniem, którym się nazywacie? (Potępienie bogatych ludzi).

8 Jeśli wypełniacie prawo Królewskie, według Pisma Świętego: Miłujcie bliźniego swego, jak siebie samego, dobrze czynicie. (Odniesienie do «Pisma Świętego», ksiąg religijnych napisanych rzekomo przez sugestię samego Boga, to znaczy kapłana hipnotyzera, każda religia ma swoje» pisma», w tym przypadku odnosi się do judaistycznych» świętych ksiąg " -Tora (Pięcioksiąg Mojżesza), Tanach, Talmud itp., głoszenie miłości bliźniego).

9 ale jeśli postępujecie z osobą, to grzech czynicie, a przed prawem okazujecie się przestępcami. (Percepcja twarzy-przyjemność na twarzy, a» za duszą " – oszustwo).

10 kto przestrzega całego prawa i zgrzeszy w jednym czymś, staje się winny wszystkiego. (Sugestia winy).

11 Albowiem ten sam, który powiedział: nie cudzołóstwo, rzekł i: nie zabijaj; dlatego jeśli nie cudzołóstwo, ale zabijesz, to Ty też jesteś przestępcą prawa. (Sugestia winy).

12 Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni zgodnie z prawem wolności. (Ustanowienie podstaw prawnych i moralnych powstającego chrześcijaństwa).

13 Albowiem sąd bez łaski nie okazał łaski; łaska jest wywyższona nad Sądem. (Ustanowienie podstaw prawnych i moralnych powstającego chrześcijaństwa).

14 Cóż dobrego, bracia moi, jeśli kto mówi, że ma wiarę, a uczynków nie ma? czy ta wiara może go uratować? (Ustanowienie podstaw prawnych i moralnych powstającego chrześcijaństwa).

 

15 jeśli brat lub siostra są nagi i nie mają dziennego pożywienia, (analogie, porównania, przypowieści).

16 A któraś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i odżywiajcie», ale nie da im tego, czego potrzebuje ciało: co jest dobre? (Analogie, porównania, przypowieści).

17 Tak więc wiara, jeśli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. (Analogie, porównania, przypowieści).

18 ale ktoś powie: «Ty masz wiarę, a ja mam uczynki»: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków twoich, a ja pokażę Ci moją wiarę z uczynków moich. (Analogie, porównania, przypowieści).

19 wierzysz, że Bóg jest jeden: dobrze czynisz; a demony wierzą, i drżą. (Afirmacja monoteizmu-monoteizmu. Słowo" diabeł»(zły duch) jest związane z» wściekłością»,» wściekły», być może z łacińskim» bestia " – zwierzę, bestia, w starożytnej religii egipskiej demon jest Bogiem zabawy i Tańca).

20 ale czy chcesz wiedzieć, człowiek bezpodstawny, że wiara bez uczynków jest martwa? (Afirmacja potrzeby nie tylko wiary, ale także uczynków).

21 czyż uczynkami nie usprawiedliwił się Abraham, ojciec nasz, kładąc na ołtarzu Izaaka, syna swego? (Odniesienia do historii Starego Testamentu).

22 Czy widzisz, że wiara przyczyniła się do jego uczynków, a uczynkami wiara osiągnęła doskonałość? (Analogie, porównania, przypowieści).

23 I stało się słowo Pisma Świętego: «Abraham uwierzył Bogu, a to przypisano mu sprawiedliwość, a on został nazwany przyjacielem Bożym». (To znaczy, gdyby Abraham nie wierzył w Boga, to znaczy zakulisowego kapłana hipnotyzera, to zgodnie z regułą Taliona nie zostałby «nazwany przyjacielem Boga», stałby się wrogiem zakulisowego kapłana. Dokładnie tak jest!).

24 widzicie, że człowiek usprawiedliwia się uczynkami, a nie tylko wiarą? (Afirmacja potrzeby nie tylko wiary, ale także uczynków).

25 Czyż nierządnica Raab nie usprawiedliwiła się uczynkami, przyjmując szpiegów i wypuszczając ich w inny sposób? (Odniesienia do historii Starego Testamentu).

26 albowiem jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. (Afirmacja potrzeby nie tylko wiary, ale także uczynków).

Rozdział 3

1 bracia moi! Nie wielu uczyńcie się nauczycielami, wiedząc, że będziemy bardziej osądzani (pierwotnie powstający chrześcijanie byli osądzani).

2 Albowiem wszyscy dużo grzeszymy. Kto nie grzeszy w słowie, ten człowiek jest doskonały, który może powstrzymać całe ciało. (Człowiek jest grzeszny, ciągłe sugerowanie winy jest korzystne dla wszystkich kapłanów, aby stale «ścinać» grzeszne «Owce»).

3 Oto wsadzamy wędki do ust koni, aby były nam posłuszne, i rządzimy całym ich ciałem. (Analogie, porównania, przypowieści).

4 Oto i statki, bez względu na to, jak duże są i bez względu na to, jak silne są wiatry, kierują się małym sterem, gdzie chce sternik; (analogie, porównania, przypowieści).

5 podobnie jak język-Mały Kutas, ale robi dużo. Spójrz, mały ogień ile substancji zapala! (Analogie, porównania, przypowieści).

6 A Język jest ogniem, ozdobą nieprawości; język w tej pozycji znajduje się między naszymi członkami, co profanuje całe ciało i rozpala krąg życia, będąc sam w stanie zapalnym od gehenny. Gehenna (hebr. «Hinnem gejowskim», czyli Dolina Hinnem lub Hinnem) – Dolina na południe od Jerozolimy (obw 15:8), w której bałwochwalcy Żydzi palili swoje dzieci na cześć bożka Molocha (4 Krl 23:10). W Nowym Testamencie użycie słowa «Gehenna» jest alegorycznym określeniem piekła).

7 Albowiem każda Natura zwierząt i ptaków, gadów i zwierząt morskich jest oswojona i oswojona przez naturę ludzką (analogie, porównania, przypowieści).

8 ale żaden z ludzi nie może oswoić języka: jest to niepowstrzymane zło; jest pełen śmiertelnej trucizny. (Analogie, porównania, przypowieści).

9 błogosławimy im Boga i ojca, i przeklinamy im ludzi, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boże. (Ludzie wypowiadają wszystkie dźwięki mowy, wydychając powietrze. Struny głosowe znajdujące się w krtani mogą być zbliżone i napięte, a następnie będą wibrować pod ciśnieniem wydychanego powietrza; w wyniku tej wibracji uzyskuje się «głos». Jeśli wydychane powietrze nie napotyka żadnej przeszkody w jamie ustnej, uzyskuje się Dźwięki zwane samogłoskami. Język jest organem anatomicznym, nie mówi, ale» mówi" osoba za pomocą wydychanego powietrza przez krtań).

10 z tych samych ust pochodzi błogosławieństwo i przekleństwo: nie powinno, bracia moi, tak być. (Usta-usta również «mówią», są używane do wydychanego powietrza, które nadaje mowę. Jama ustna jest rodzajem rezonatora, którego wielkość i kształt można zmienić za pomocą języka i warg. Zmieniając położenie języka i warg, uzyskuje się różnorodność dźwięków samogłosek. Dźwięk nabiera innego charakteru, jeśli w jamie ustnej powstaje bariera wydychanego powietrza-na przykład, gdy usta są zamknięte. Dźwięki, podczas wymawiania których wydychane powietrze tworzy w jamie ustnej jedną lub drugą przeszkodę, nazywane są spółgłoskami. Spółgłoski wypowiadane głosem nazywane są dźwięcznymi, bez głosu-bezdźwięcznymi).

11 Czy z jednego otworu źródła płynie słodka i gorzka [woda]? (Analogie, porównania, przypowieści).

12 nie może, bracia moi, drzewa figowego przynosić oliwek lub winorośli figowej. Również jedno źródło nie [może] wylewać słonej i słodkiej wody. (Analogie, porównania, przypowieści).

13 Czy któryś z Was jest mądry i rozsądny, udowodnij to rzeczywiście dobrym postępowaniem z mądrą łagodnością. (Analogie, porównania, przypowieści).

14 ale jeśli masz w sercu gorzką zazdrość i zrzędliwość, nie chwalisz się ani nie kłamiesz na prawdę. (Analogie, porównania, przypowieści).

15 nie jest to mądrość zstępująca z góry, ale ziemska, duchowa, demoniczna (analogie, porównania, przypowieści).

16 bo gdzie jest zazdrość i zrzędliwość, tam jest nieporządek i wszystko, co złe. (Analogie, porównania, przypowieści).

17 ale mądrość, która zstępuje z góry, jest najpierw czysta, potem spokojna, skromna, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i bezstronna. (Analogie, porównania, przypowieści).

18 a owoc prawdy na świecie sieje się u tych, którzy zachowują pokój. (Analogie, porównania, przypowieści).

Rozdział 4

1 Skąd masz waśnie i waśnie? czyż nie stąd, od żądzy waszych, walczących w członkach waszych? (Pytanie z twierdzeniem, że wszystkie waśnie i waśnie pochodzą «z waszych żądzy, walczących w waszych członkach»).

2 pragniecie – i nie macie; zabijacie i zazdrościcie-i nie możecie dosięgnąć; kłócicie się i kłócicie – i nie macie, bo nie proście. (Ustanowienie podstaw prawnych i moralnych powstającego chrześcijaństwa).

3 Proście, a nie otrzymujecie, bo nie proście o dobro, ale o to, aby użyć dla waszych pożądliwości. (Ustanowienie podstaw prawnych i moralnych powstającego chrześcijaństwa).

4 cudzołożnicy i cudzołożnicy! Czy wiesz, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Więc kto chce być przyjacielem świata, staje się wrogiem Boga. (Potępienie cudzołóstwa).

5 a może myślisz, że Pismo Święte mówi na próżno: «aż zazdrość kocha ducha, który w nas mieszka?»(Odniesienia do Pisma Świętego, uogólniony tytuł ksiąg żydowskich).

6 ale tym większą łaskę daje; dlatego mówi się: Bóg jest dumny przeciwko dumnym, a pokornym daje łaskę. (Pokorni i posłuszni są korzystni dla wszystkich kapłanów dowolnej religii).

7 więc poddajcie się Bogu; przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od was. (Słowo «diabeł» pochodzi od starożytnego greckiego «Diabolos» – oszczerca. Słowo powstaje z przyimka" dia "– tam i czasownika» ballo " – rzucam. Musisz to zrozumieć mniej więcej tak: szerzyć słuch, to znaczy oczerniać, czernić).

8 Zbliżcie Się do Boga, a zbliży się do was; oczyśćcie ręce, grzesznicy, naprawcie serca, dwuduszne. (Sugestia winy).

9 Smuccie się, płaczcie i płaczcie; niech twój śmiech zamieni się w płacz, a radość w smutek. (Sugestia winy).

10 Pokorcie się przed Panem, a wywyższy was. (Pokorni i posłuszni są korzystni dla wszystkich kapłanów dowolnej religii).

11 nie oczerniajcie się nawzajem, bracia: kto oczernia brata lub osądza brata swego, ten oczernia prawo i osądza prawo; a jeśli sądzisz prawo, to nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. (Sugestia konieczności wykonania prawa).

12 Jeden jest Prawodawcą i sędzią, który może zbawić i zniszczyć; a Ty kim jesteś, który osądzasz drugiego? (Tylko Bóg jest głównym sędzią na świecie).

13 a teraz słuchajcie, którzy mówicie: «dzisiaj albo jutro pójdziemy do takiego a takiego miasta, i będziemy tam mieszkać przez rok, i będziemy handlować i osiągać zyski»; (potępienie kupców osiągających zyski).

14 wy, którzy nie wiecie, co stanie się jutro: bo czym jest wasze życie? para, która jest na krótki czas, a następnie znika. (Analogie, porównania, przypowieści).

15 zamiast wam mówić: «jeśli zechce się Panu i będziemy żyli, to uczynimy jedno lub drugie» – (analogie, porównania, przypowieści).

16 wy, przez swoją arogancję, jesteście próżni: każda taka próżność jest złem. (Potępienie próżności).

17 Kto więc rozumie czynienie dobra, a nie czyni, ten jest grzechem. (Sugestia winy).

Rozdział 5

1 Słuchajcie, bogaci: płaczcie i płaczcie nad waszymi nieszczęściami, które są na Was. (Sugestia winy).

2 bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze zjadły ćmy. (Analogie, porównania, przypowieści).

3 Złoto wasze i srebro zardzewiały, a rdza ich będzie świadectwem przeciwko wam i zje ciało wasze jak ogień: zebraliście sobie skarb na dni Ostatnie. (Analogie, porównania, przypowieści).

4 oto zapłata, którą trzymacie od robotników, którzy wzruszyli pola wasze, woła, a krzyki żniwiarzy dotarły do słuchu Pana zastępów. (Pan zastępów-Jahwe, zastępów – (od Hebrajczyków. cebabot-wojowniczy) – i Judaizm-jeden z epitetów Boga Jahwe).

5 luksusowaliście się na ziemi i cieszyliście się; karmiliście serca wasze, jakby na dzień rzezi. («Wybrańcy» zachowywali się"źle»).

6 potępiliście, zabiliście sprawiedliwego; on nie sprzeciwiał się wam. («Wybrańcy» zachowywali się"źle»).

7 a więc, bracia, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pańskiego. Oto rolnik czeka na cenny owoc z ziemi i dla niego trwa długo, aż otrzyma deszcz wcześnie i późno. (Wezwanie do cierpliwości «przed przyjściem Pana». Analogie, porównania, przypowieści).

8 Wytrwajcie i wy, wzmocnijcie serca wasze, bo nadchodzi przyjście Pańskie. (Wezwanie do cierpliwości, «nadchodzi przyjście Pańskie». Do tej pory nie obserwuje się żadnego «przyjścia»! ).

9 nie narzekajcie, bracia, na siebie nawzajem, abyście nie zostali potępieni: oto sędzia stoi u drzwi. (Potępienie jękiem i skarg, rzekomo «sędzia stoi przy drzwiach»).

10 jako przykład złośliwości i cierpliwości weźcie, bracia moi, proroków, którzy mówili w imieniu Pana. (Jako przykłady podaje się proroków).

11 Oto przyjmiemy tych, którzy cierpieli. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec od Pana, bo Pan jest bardzo miłosierny i współczujący. (Bóg postępuje zgodnie z regułą Taliona: ty jesteś dla mnie, ja dla Ciebie).

12 a przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na żadną inną przysięgę, ale niech będzie u Was: «tak, tak» i «Nie, Nie», abyście nie popadli w potępienie. (Śluby są zabronione, musisz jasno odpowiedzieć: «tak, tak» i «Nie, Nie», w przeciwnym razie zostaniesz osądzony).

13 czy któryś z Was jest złośliwy, niech się modli. Czy ktoś jest wesoły, niech śpiewa Psalmy. (W przypadku, gdy ktoś cierpi z powodu zła, módlcie się i śpiewajcie Psalmy).

14 czy któryś z Was jest chory, niech wezwie prezbiterów Kościoła, i niech się nad nim modlą, namaszczając go oliwą w imię Pańskie. (Prezbiter (gr.) – litewski, starszy; przywódca wspólnoty pierwszych chrześcijan. W Kościele apostolskim tak nazywano niekiedy zarówno prezbiterów, jak i biskupów, bez ścisłego rozróżnienia. Nazywano prezbiterów lub starszych, a sami apostołowie. Olej-oliwa z oliwek; w starożytności był używany nie tylko do jedzenia, ale także do celów kosmetycznych i leczniczych, w świętych obrzędach namaszczenia).

15 a modlitwa wiary uzdrowi chorego, a pan go zbuntuje; a jeśli on czynił grzechy, odpuszczą mu się. (Modlitwa-apel do Boga lub do innych sił nadprzyrodzonych (po współczesnemu autotreningowi, autosugestii). Wraca do «modlić się», a następnie do"modlić się». W innych językach ten sam korzeń wyrażał podobne znaczenie. Na przykład w języku Hetytów, ludu żyjącego w Azji Mniejszej w III – II tysiącleciu pne, słowo «maltai» oznaczało «prosić». Spokrewniony jest też niemiecki «melden». Dziś jego znaczenie: raportować, aw starożytnym niemieckim było używane w znaczeniach: nazwać, wskazać, powiadomić. Porównaj rosyjski czasownik" modlić się «w znaczeniu» prosić»,» modlić się " – prosić o siebie, tj. «mola» – «prosić»).

 

16 Wyznajcie sobie nawzajem złe uczynki i módlcie się za siebie nawzajem, aby zostali uzdrowieni: wiele może być wzmocniona modlitwa sprawiedliwego. (Sugestia potrzeby spowiedzi i modlitwy).

17 Eliasz był człowiekiem takim jak my, I modlił się modlitwą, aby nie padało: i nie padało na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. (Odniesienie do historii Starego Testamentu).

18 i znowu się modlił: i niebo dało deszcz, a ziemia wyrosła owoc swój. (Nadwrażliwi szamani psychiczni przeczuwali Zbliżające się burze i deszcze).

19 Bracia! jeśli któryś z was uchyli się od prawdy, a kto ją nawróci, (potrzeba «reedukacji» grzeszników).

20 niech ten wie, że ten, który nawrócił grzesznika z jego złej drogi, zbawi duszę przed śmiercią i pokryje wiele grzechów. (Potrzeba «reedukacji» grzeszników. Jakub, brat Pański-jeden z braci Jezusa Chrystusa; później został przedstawicielem kościoła Jerozolimskiego (Mt 13,55; dz 12,17). Tradycja przypisuje List Judy bratu apostoła Jakuba. Jest jednak oczywiste, że autorem jest nieznany żydowski chrześcijanin, który używając imienia Apostoła stworzył przesłanie w obronie wiary. Przesłanie to w całości poświęcone jest zagadnieniom praktycznym i moralnym, bardziej niż inne teksty przypomina Kazanie na górze, a stylem przypomina starotestamentową księgę przypowieści. Wiadomość jest napisana w wyrafinowanym języku greckim. W treści i formie dzieła można przypuszczać, że zostało ono stworzone pod koniec I lub na początku II wieku.przez wykształconego chrześcijańskiego Żyda, który chciał wyrazić swoje poglądy na temat moralności na piśmie. List ten został włączony do kanonu dopiero na początku V w. Luter nazwał List Jakuba «przesłaniem słomy» i nie włączył go do Biblii protestanckiej).