Jak być silną i wysoko wrażliwą.Tekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Jakiego koloru jest miłość? Wyobraź­nia i kre­atyw­ność

Wiele wysoko wraż­li­wych osób jest szcze­gól­nie uzdol­nio­nych arty­stycz­nie. W magiczny spo­sób łączą uczu­cia, kolory i dźwięki. U nie­któ­rych przy­biera to postać syne­ste­zji. Doświad­cza­jące jej osoby mogą „widzieć” muzykę lub „czuć” kolor; ich kanały zmy­słowe są ze sobą powią­zane. Syne­ste­tami czę­sto bywają wielcy arty­ści, cho­ciaż więk­szość nie jest tego świa­doma, ponie­waż uważa swój spo­sób postrze­ga­nia za „nor­malny”. Pewne jest za to, że obda­rzone wysoką wraż­li­wo­ścią kobiety są wyjąt­kowo podatne na nastrój, barwy, har­mo­nię i piękno. Mają roz­wi­nięty zmysł este­tyczny i intu­icyjne wyczu­cie pro­por­cji, kom­po­zy­cji i spój­no­ści. Im bar­dziej będziesz kie­ro­wać się tym darem, tym bar­dziej roz­kwit­nie twoje domowe i zawo­dowe oto­cze­nie. Kobiety o sub­tel­nym postrze­ga­niu świet­nie speł­nią się w dowol­nej dzie­dzi­nie arty­stycz­nej. Obo­jęt­nie, czy lubisz malo­wać, śpie­wać, tań­czyć, upra­wiać rośliny, robić na dru­tach, rzeź­bić w gli­nie czy two­rzyć biżu­te­rię: twoja rodzina jest zapewne pod ogrom­nym wra­że­niem two­ich dzieł.

Karin opo­wiada o począt­kach swo­jej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej:

Chcia­ła­bym, aby pro­ces twór­czy jako metoda roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów stał się główną osią mojej pracy. Marzy mi się, aby móc utrzy­my­wać się w moim ate­lier z nastę­pu­ją­cych zajęć: prace na zamó­wie­nie, malar­stwo eks­pre­syjne, orga­ni­zo­wa­nie twór­czych przy­jęć uro­dzi­no­wych dla dzieci, malo­wa­nie brzusz­ków kobiet w ciąży i indy­wi­du­alny coaching. Chcia­ła­bym ofe­ro­wać to wszystko, do czego rwie się moje serce w mojej wła­snej, wyjąt­ko­wej prze­strzeni. Teraz, gdy wiem już, że moją piętą achil­le­sową jest mar­ke­ting, korzy­stam z porad doświad­czo­nej eks­pertki. Podob­nie jak Edi­son, który dzięki swo­jemu upo­rowi wyna­lazł żarówkę, sta­ram się nie pod­da­wać i cią­gle iść do przodu. Nie­stety widzę, ilu rze­czy jesz­cze nie opa­no­wa­łam i ile jest do zro­bie­nia, i mam wra­że­nie, jakby w zwol­nio­nym tem­pie nad­cią­gała na mnie lawina. Jak na razie nie czuję się kom­for­towo ani pew­nie.

Nadak­tywny mózg: pomię­dzy wysoko wydaj­nym kom­pu­te­rem a wyczer­pa­niem

Czy twoi zna­jomi mówią, że jesteś dobra we wszyst­kim, do czego się zabie­rzesz, albo że cią­gniesz wiele srok za ogon? Czy szybko dopada cię nuda? Czy potrze­bu­jesz inte­lek­tu­al­nej, twór­czej, emo­cjo­nal­nej, ero­tycz­nej lub spor­to­wej sty­mu­la­cji, aby czuć się dobrze? Chęt­nie pró­bu­jesz nowych rze­czy? Jeśli utoż­sa­miasz się z tymi stwier­dze­niami, naj­wy­raź­niej nale­żysz do czę­sto nie­roz­po­zna­nej pod­grupy osób wysoko wraż­li­wych, która nie wpi­suje się w obraz nie­śmia­łych, cichych i nie­po­zor­nych kobiet, a mimo to prze­ja­wia skłon­ność do wyso­kiej wraż­li­wo­ści. W codzien­nym życiu mogą one doświad­czać zarówno inten­syw­nego prze­ży­wa­nia, jak i skraj­nego wyczer­pa­nia. Jeśli chcesz się dowie­dzieć, czy także nale­żysz do tej grupy oso­bo­wo­ścio­wej, przejdź do testu 3 (Czy jesteś poszu­ki­waczką moc­nych doznań?).

Juliane opi­suje swoje dwie prze­ciw­stawne strony:

Moje życie to nie­koń­czący się spa­cer po linie roz­pię­tej pomię­dzy dobrze znaną wysoko wraż­li­wym oso­bom potrzebą bez­pie­czeń­stwa i spo­koju a cią­głym dąże­niem do pobu­dze­nia. Zazwy­czaj doświad­czam tych prze­ciw­staw­nych pra­gnień okre­sowo. To zna­czy, że w jed­nym tygo­dniu jestem cały czas w dro­dze, obecna i czujna, a w następ­nym zapa­dam się pod zie­mię i prze­staję być osią­galna dla ludzi. W tym cza­sie nie odbie­ram tele­fo­nów, nie odpi­suję na mejle i nie otwie­ram drzwi. Iry­tują mnie wszy­scy i wszystko! Prze­wa­żają takie myśli jak: „Niech wszy­scy zosta­wią mnie w spo­koju” i jest to cał­kiem nor­malne. Do czasu, aż zbrzyd­nie mi izo­la­cja i poczuję się cał­kiem opusz­czona. Wtedy kon­trolę przej­muje myśl: „Nikogo nie obcho­dzę”. I tak w kółko. Poszcze­gólne okresy mogą trwać dłu­żej lub kró­cej niż tydzień, i wahają się od kilku godzin do kilku mie­sięcy. Tak już mam, i jest to jed­no­cze­śnie moja sła­bość i siła. W lite­ra­tu­rze na ogół nie poświęca się temu typowi oso­bo­wo­ści dużo uwagi. Nic dziw­nego: bra­kuje opi­sów doświad­czeń takich osób. Poszu­ki­waczki moc­nych doznań to rzadki gatu­nek! Ale ist­nieją i są w pełni nor­malne, cho­ciaż inne. Skraj­nie inne. W swo­jej aktyw­nej fazie zawsze doko­nują impo­nu­ją­cych rze­czy.

Poję­cie „poszu­ki­wacz moc­nych doznań” okre­śla osobę, któ­rej mózg domaga się nowych, sil­nych wra­żeń. Według Ela­ine Aron, pio­nierki badań na ten temat, poszu­ki­wacze moc­nych doznań (ang. High Sen­sa­tion Seekers [HSS]) sta­no­wią około jedną trze­cią osób wysoko wraż­li­wych. To wcale nie­mało! Takie osoby są otwarte na nowe doświad­cze­nia i inten­sywne emo­cjo­nalne prze­ży­cia. Z neu­ro­lo­gicz­nego punktu widze­nia cechę tę można powią­zać z tak zwa­nym ośrod­kiem akty­wa­cji w mózgu. Poszu­ki­wa­czy moc­nych doznań cha­rak­te­ry­zują cie­ka­wość, czer­pa­nie przy­jem­no­ści z nowych doświad­czeń i poszu­ki­wa­nie nie­zwy­kło­ści. Można wśród nich spo­tkać podróż­niczki, artystki i kobiety upra­wia­jące sporty eks­tre­malne. Ich bio­gra­fie obfi­tują w liczne prze­pro­wadzki, nowe zawo­dowe początki lub róż­no­rodne zain­te­re­so­wa­nia. Innym prze­ja­wem tej skłon­no­ści jest szybko poja­wia­jąca się nuda. Ruty­nowe zada­nia nie sta­no­wią dla PMD dosta­tecz­nego wyzwa­nia, co może pro­wa­dzić do poczu­cia braku sensu w życiu zawo­do­wym i prze­ko­na­nia, że muszą uży­wać nad­mier­nej siły.

Inte­re­suje mnie tyle rze­czy: oso­bo­wość typu ska­ner

Masz mnó­stwo róż­nych hobby, chęt­nie udzie­lasz się jako ochot­niczka, a twoje półki zaj­mują nie­zli­czone rzędy ksią­żek? Zdo­by­łaś wiele kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych albo marzysz, by zająć się cał­kiem nową dzie­dziną? Nowe pomy­sły wpa­dają ci do głowy ot tak? Mie­wasz pro­blemy z podej­mo­wa­niem decy­zji? Trudno ci usta­lić prio­ry­tety, bo wszystko wydaje ci się rów­nie ważne? Jesteś samo­ukiem i potra­fisz bez trudu zdo­by­wać wie­dzę w róż­nych dys­cy­pli­nach? Jesteś uzdol­niona w wielu dzie­dzi­nach, na przy­kład arty­stycz­nie, spo­łecz­nie i naukowo? Jeśli tak, moż­liwe, że nale­żysz do grupy osób o wielu talen­tach, które nazywa się też „ska­ne­rami”. Kobiety o mul­ti­po­ten­cjal­nej oso­bo­wo­ści odbie­rają swoją wszech­stron­ność jako źró­dło rado­ści i zara­zem cię­żar. Ich zain­te­re­so­wa­nia i zdol­no­ści są tak róż­no­rodne, że niechęt­nie ogra­ni­czają się do jed­nego tematu.

Andrea

Dosko­nale orien­tuję się w związ­kach psy­cho­lo­gii i spo­łe­czeń­stwa z poli­tyką. Czę­sto wydaje mi się, że są to rze­czy oczy­wi­ste dla innych, co wcale nie jest prawdą. Cza­sami utrud­nia mi to pro­wa­dze­nie roz­mowy, bo wybie­gam myślami do przodu. Poza tym myśle­nie na peł­nych obro­tach jest wyczer­pu­jące. Mam wszech­stronne zain­te­re­so­wa­nia: nie ma chyba rze­czy, którą nie mogła­bym się zain­te­re­so­wać. Z dru­giej strony, udział w zbyt wielu spe­cja­li­stycz­nych kon­fe­ren­cjach i szko­le­niach czę­sto koń­czy się prze­mę­cze­niem. Czuję ogromny głód wie­dzy: bar­dzo dużo czy­tam i mam nie­zli­czone hobby. Naj­chęt­niej wyko­ny­wa­ła­bym wię­cej niż jeden zawód. Potra­fię odna­leźć się w tak róż­nych dzie­dzi­nach, że cza­sami zupeł­nie nie wiem, na czym powin­nam się sku­pić, jeśli cho­dzi o karierę.

Samo­ocena

Z któ­rymi przy­kła­dami i opi­sami się utoż­sa­miasz? Z pew­no­ścią zauwa­ży­łaś, że nie jesteś sama z prze­ży­ciami i wyzwa­niami, jakie sta­wia przed tobą codzienne życie. Miliony wysoko wraż­li­wych kobiet odczu­wają je tak jak ty. Nawet jeśli do tej pory twoje życie przy­po­mi­nało plac budowy lub cier­pia­łaś z powodu samot­no­ści, chcia­ła­bym pogra­tu­lo­wać ci nowo naby­tej samo­świa­do­mo­ści. Wysoka wraż­li­wość wystę­puje w natu­rze. Nie jesteś więc ani chora, ani dziwna. Dzięki świa­do­memu podej­ściu do życia twoje wraż­liwe uspo­so­bie­nie może oka­zać się war­to­ściową i pożą­daną cechą.

Wysoka wraż­li­wość – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje

Poniż­sze pod­su­mo­wa­nie zawiera naj­waż­niej­sze stwier­dze­nia na temat wyso­kiej wraż­li­wo­ści w for­mie przy­stęp­nej listy. Na jej końcu czeka na cie­bie test, który pozwoli ci dokład­niej przyj­rzeć się twoim indy­wi­du­al­nym cechom.

 Wysoka wraż­li­wość to, jak poka­zują wyniki badań dok­to­rów Ela­ine i Arthura Aro­nów, typ tem­pe­ra­mentu, a nie cho­roba.

 Wysoko wraż­liwą osobę nazy­wamy w skró­cie WWO (ang. HSP).

 Wysoką wraż­li­wość można opi­sać jako cechę cha­rak­teru lub oso­bo­wo­ści.

 Wysoka wraż­li­wość wiąże się z inten­sywną, ponad­prze­cięt­nie roz­wi­niętą per­cep­cją zmy­słową.

 Wysoka wraż­li­wość ma swoje wady i zalety. Gdy tylko pogo­dzisz się ze swoją wyjąt­kową naturą, będziesz w sta­nie efek­tyw­niej wyko­rzy­stać swoje liczne talenty oraz lepiej radzić sobie z ogra­ni­cze­niami.

 Wysoka wraż­li­wość doty­czy ok. 15–20% ludzi na całym świe­cie, zarówno kobiet, jak i męż­czyzn.

 Wysoka wraż­li­wość jest nie­za­leżna od tego, czy dana osoba miała bez­tro­skie, czy trudne dzie­ciń­stwo.

 Wysoka wraż­li­wość to zdol­ność per­cep­cyjna.

 70% WWO sta­no­wią intro­wer­tycy o spo­koj­nym i nie­śmia­łym uspo­so­bie­niu. 30% okre­śla sie­bie jako eks­tra­wer­ty­ków, któ­rzy nie mają opo­rów przed wej­ściem na scenę czy nawią­zy­wa­niem kon­tak­tów z obcymi i wyka­zują emo­cjo­nalną otwar­tość.

 Poszu­ki­wacz moc­nych doznań to okre­śle­nie osób szu­ka­ją­cych nowych bodź­ców, które otwo­rzą ich na cał­kiem nowe dozna­nia. Wysoko wraż­liwe osoby będące jed­no­cze­śnie PMD potrze­bują okre­sów spo­koju, aby odzy­skać rów­no­wagę i prze­pra­co­wać okresy inten­syw­nych prze­żyć.

 

 WWO mają dar empa­tii, umie­jęt­no­ści nawią­zy­wa­nia głę­bo­kich więzi, goto­wo­ści do nie­sie­nia pomocy, poczu­cia spra­wie­dli­wo­ści, zdol­no­ści spo­łecz­nych, kre­atyw­no­ści, zmy­słu piękna, dostrze­ga­nia szcze­gó­łów, poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści, prze­ni­kli­wo­ści, zaan­ga­żo­wa­nia, zain­te­re­so­wa­nia ducho­wo­ścią i wiele wię­cej.

 Roz­wi­nię­cie doj­rza­łej, zrów­no­wa­żo­nej oso­bo­wo­ści zależy nie tylko od pre­dys­po­zy­cji, lecz rów­nież od wpływu śro­do­wi­ska. Dla­tego wysoka wraż­li­wość nie zawsze jest powo­dem codzien­nych pro­ble­mów.

 Wysoko wraż­liwe kobiety czę­sto są fila­rem, na któ­rym opiera się ich rodzina i przed­się­bior­stwo.

 Wraż­li­wie uspo­so­bione kobiety są kre­atywne i mają bogatą wyobraź­nię.

 Wraż­liwe kobiety potra­fią wyjąt­kowo sil­nie współ­od­czu­wać i czę­sto anga­żują się w sprawy spo­łeczne.

 Jak dobrze, że jesteś! Już wkrótce się o tym prze­ko­nasz: powie­rzono ci ważne zada­nie do wyko­na­nia na tym świe­cie. Musisz uwie­rzyć w sie­bie.

Test 1. Czy jesteś wysoko wraż­liwa?

Przed tobą szcze­gó­łowy test, który pomoże ci usta­lić, które zmy­sły i obszary two­jego życia są wyjąt­kowo sil­nie nazna­czone przez wraż­li­wość. Prze­czy­taj poniż­sze stwier­dze­nia i na końcu każ­dej sek­cji zapisz w wyzna­czo­nym miej­scu liczbę punk­tów, z któ­rymi się zga­dzasz.

A) Inten­sywny świat uczuć i myśli

 Sil­nie prze­ży­wam emo­cje, zarówno te pozy­tywne, jak i nega­tywne.

 Mam skłon­ność do pła­czu.

 Głę­boko poru­szają mnie dzieła sztuki, lite­ra­tura i filmy.

 Lubię melan­cho­lijną, relak­sa­cyjną lub kla­syczną muzykę.

 Nie­które kra­jo­brazy, kolory lub dźwięki wzbu­dzają we mnie silne emo­cje.

 Dogłęb­nie ana­li­zuję każde zagad­nie­nie.

 Mam pro­blem z podej­mo­wa­niem decy­zji.

_____ z 7 punk­tów

B) Empa­tia i poczu­cie więzi

 Na pod­sta­wie czy­je­goś wyrazu twa­rzy jestem w sta­nie okre­ślić, jak dana osoba się czuje.

 Gdy ktoś prze­cho­dzi trudne chwile, moje ciało natych­miast to odczuwa.

 Boję się, że mogła­bym zra­nić innych.

 Mocno współ­czuję cier­pią­cym dzie­ciom, zwie­rzę­tom lub słab­szym.

 Zawsze jestem skora do pomocy.

 Prze­by­wa­nie na łonie natury poru­sza moją duszę.

 Mam dobrze roz­wi­niętą intu­icję.

 Cza­sami mar­twię się o przy­szłość naszej pla­nety.

_____ z 8 punk­tów

C) Odczu­wa­nie fizyczne

 Jestem sto­sun­kowo wraż­liwa na ból.

 Jestem wraż­liwa na hałas.

 Pre­fe­ruję spo­ży­wa­nie posił­ków w regu­lar­nych odstę­pach czasu.

 Inten­syw­nie odczu­wam mate­riał na skó­rze, cza­sami draż­nią mnie ubra­nia (dra­pią, uci­skają, zbyt mocno przy­le­gają). Mięk­kie i gład­kie mate­riały takie jak jedwab, len czy aksa­mit spra­wiają mi przy­jem­ność.

 Pod­czas mie­siączki czuję się szcze­gól­nie wraż­liwa i chcia­ła­bym przed wszyst­kimi się ukryć.

 Mocno reaguję na kawę, alko­hol i nie­które leki.

 W sfe­rze sek­su­al­nej pre­fe­ruję deli­katny dotyk i potrze­buję głę­bo­kiej, ducho­wej więzi z moim part­ne­rem.

 Zauwa­ży­łam u sie­bie wystę­po­wa­nie aler­gii kon­tak­to­wych.

_____ z 8 punk­tów

D) Rela­cje

 Nie zno­szę kon­flik­tów i długo pozo­staję pod ich wpły­wem.

 Cenię sobie rów­no­wagę i jestem skłonna do kom­pro­mi­sów.

 Mam silne poczu­cie spra­wie­dli­wo­ści.

 Ludzie chęt­nie mi się zwie­rzają, bo umiem dobrze słu­chać.

 Mam instynkt samo­za­cho­waw­czy i silne poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści.

 Gdy się zako­cham, moje uczu­cie może prze­ro­dzić się w stan odu­rze­nia.

 Z początku jestem nie­śmiała albo pełna zaha­mo­wań wobec nie­zna­jo­mych.

 W rela­cjach part­ner­skich szu­kam głębi, auten­tycz­no­ści i bez­pie­czeń­stwa.

 Mam ten­den­cję do anga­żo­wa­nia się na rzecz innych i zanie­dby­wa­nia wła­snych potrzeb.

 Jeśli masz dzieci: Mam wyso­kie wyma­ga­nia wobec sie­bie jako matki i boję się, że nie jestem tak odporna jak inni rodzice.

 Jeśli nie masz dzieci: Kiedy myślę o dzie­ciach, czuję cie­pło w sercu. Jed­nak myśl o byciu matką spra­wia, że zasta­na­wiam się, czy sobie pora­dzę.

_____ z 11 punk­tów.

E) Życie zawo­dowe

 Jestem skru­pu­latna i mam wyso­kie wyma­ga­nia wobec sie­bie w pracy.

 Mam skłon­ność do per­fek­cjo­ni­zmu, przez co trudno mi skoń­czyć pro­jekt.

 W lot poj­muję zło­żone kwe­stie.

 Czuję się pio­nierką w nie­któ­rych obsza­rach zawo­do­wych. Chcia­ła­bym stwo­rzyć coś nowego.

 Mam dobre oko do szcze­gó­łów.

 Chcia­ła­bym, żeby moja praca zmie­niała świat na lep­sze. To dla mnie bar­dzo ważne.

 Chcę odkryć sens w mojej aktyw­no­ści zawo­do­wej.

 Poszu­kuję swo­jego praw­dzi­wego powo­ła­nia.

 Suk­ces czę­ściowo mnie zawsty­dza. Nie chcę ucho­dzić za aro­gancką.

 Dążę do osią­gnię­cia poczu­cia bez­pie­czeń­stwa. Cza­sami kłóci się to z poszu­ki­wa­niem mojego powo­ła­nia.

_____ z 10 punk­tów

F) Nad­miar bodź­ców i wyco­fa­nie

 Nie­chęt­nie prze­by­wam w dużych sku­pi­skach ludzi.

 Regu­lar­nie odczu­wam potrzebę wyco­fa­nia się.

 Nie lubię gło­śnych dźwię­ków.

 Łatwo mnie prze­stra­szyć.

 Sceny prze­mocy lub wypad­ków w tele­wi­zji spra­wiają, że odczu­wam dys­kom­fort.

 Cza­sami pod­czas jazdy samo­cho­dem albo w podróży czuję się przy­tło­czona, zwłasz­cza w dużych mia­stach.

_____ z 6 punk­tów

G) Poszu­ki­wa­nie sensu i ducho­wość

 Już jako dziecko chcia­łam zna­leźć sens życia.

 Wie­rzę, że we wszech­świe­cie ist­nieje siła wyż­sza.

 W prze­szło­ści doświad­czy­łam mistycz­nych prze­żyć, prze­czuć i wyż­szych sta­nów świa­do­mo­ści.

 Inte­re­suję się medy­ta­cją, reli­gią lub histo­rią.

_____ z 4 punk­tów

Całość: _____ z 54 punk­tów

Samo­ocena

Sprawdź, jaką liczbę punk­tów uzy­ska­łaś. Im wyż­sza liczba, tym bar­dziej wraż­liwa jesteś. Jeśli zgo­dzi­łaś się z co naj­mniej 35 stwier­dze­niami, naj­praw­do­po­dob­niej jesteś wysoko wraż­liwa. Wynik prze­kra­cza­jący 40 punk­tów wska­zuje na wyraźną wysoką wraż­li­wość. Z pew­no­ścią były jed­nak w teście zda­nia, które zupeł­nie do cie­bie nie paso­wały. Zja­wi­sko wyso­kiej wraż­li­wo­ści ma wiele twa­rzy, a każdy czło­wiek jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych wysoko wraż­li­wych osób.

Spójrz teraz na poniż­szy dia­gram. Przed­sta­wiono na nim sie­dem życio­wych obsza­rów, któ­rych doty­czyły stwier­dze­nia w teście. Zaznacz te z nich, w któ­rych uzy­ska­łaś naj­wyż­szy wynik punk­towy. Zwróć uwagę na poja­wia­jące się przy tym pozy­tywne i nega­tywne sko­ja­rze­nia.


Poniż­sza tabela pomoże ci rzu­cić świa­tło na to, jak sama oce­niasz wady i zalety two­jego wraż­li­wego uspo­so­bie­nia. Ponow­nie znaj­dziesz w niej podział na sie­dem obsza­rów życio­wych. W środ­ko­wej kolum­nie wpisz pozy­tywne, a w pra­wej nega­tywne skutki two­jej wraż­li­wo­ści.


Obszar Pozy­tywne efekty mojej wraż­li­wo­ści Nega­tywne efekty mojej wraż­li­wo­ści
Inten­sywny świat uczuć i myśli
Empa­tia i poczu­cie więzi
Odczu­wa­nie fizyczne
Rela­cje
Życie zawo­dowe
Nad­miar bodź­ców i wyco­fa­nie
Poszu­ki­wa­nie sensu i ducho­wość

Na jakie aspekty two­jego życia wraż­li­wość wpływa naj­moc­niej?

Pod­czas wypeł­nia­nia tabeli z pew­no­ścią doszłaś do wnio­sku, że wysoka wraż­li­wość to nie tylko wady i zalety. Naj­waż­niej­sza jest rów­no­waga. Osią­gniesz ją, gdy zdasz sobie sprawę ze swo­ich moc­nych stron i szcze­gól­nych potrzeb. A teraz uważ­nie się im przyj­rzyj.

W któ­rych obsza­rach odno­to­wa­łaś naj­wię­cej pozy­ty­wów? Bądź świa­doma zalet, które wyni­kają z two­jego wraż­li­wego tem­pe­ra­mentu, i poczuj wdzięcz­ność za to, że je masz. Jak możesz jesz­cze lepiej je wyko­rzy­sty­wać w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym?

W któ­rych obsza­rach zano­to­wa­łaś naj­wię­cej nega­tyw­nych efek­tów swo­jej wraż­li­wo­ści? Czy­ta­jąc tę kolumnę, sprawdź, czy nie pole­gasz zbyt­nio na zda­niu innych osób. Czę­sto poprze­sta­jemy na osą­dach, które prze­ję­li­śmy od rodzi­ców, nauczy­cieli czy innych opie­ku­nów. Wewnętrzny kry­tyk jak echo powta­rza wcze­śniej zasły­szane opi­nie.

Wybacz tym, któ­rzy nie rozu­mieli two­jej wraż­li­wo­ści, wyty­kali ją pal­cami i drwili z niej. Widocz­nie nie potra­fili zacho­wać się ina­czej. Pogódź się ze swoją wyjąt­kową naturą. Gdy tylko prze­sta­niesz oce­niać się przez pry­zmat swo­jej oso­bli­wo­ści, poczu­jesz się lepiej w swo­jej skó­rze. To zaś da ci poczu­cie wol­no­ści i otwo­rzy drzwi do nowego życia. W następ­nym roz­dziale dokład­niej przyj­rzymy się róż­nym aspek­tom życio­wym. Znaj­dziesz tam dal­sze wska­zówki, jak lepiej chro­nić wła­sne gra­nice, jak stać się bar­dziej pewną i świa­domą sie­bie, jak czer­pać wię­cej rado­ści z życia i jak roz­wi­nąć twój wspa­niały poten­cjał.