Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011

PDF
Dynamika zasobów płytkich wód podziemnych w województwie łódzkim i na obszarach sąsiednich
0
Recenzje
Niedostępna w sklepie
Oznacz jako przeczytane

Osoby, który wyszukiwały tego autora, czytały również

Powiadom mnie po udostępnieniu:
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

ZARYS TREŚCI

Przedstawiono wyniki badań nad zmiennością zasobów wód podziemnych zgromadzonych w płytkich poziomach

wodonośnych województwa łódzkiego i terenów z nim sąsiadujących. W sensie hydrologicznym obszar

ten obejmuje zlewnie drugiego rzędu: Bzury, Skrwy (lewej), Jeziorki, Pilicy, Warty po Poznań oraz niewielkie

fragmenty zlewni sąsiednich. W badaniach uwzględniono 41 poziomów wodonośnych posiadających ciągłą,

bądź dającą się uzupełnić, serię pomiarową o długości przynajmniej trzydziestu lat, mieszczącą się w wieloleciu

1951–2000. Wybrane zbiorniki wód podziemnych reprezentują w miarę pełne spektrum warunków fizycznogeograficznych

i hydrogeologicznych badanego obszaru. Jednorodność serii pomiarowych została oceniona przy

użyciu dwu testów statystycznych: nieparametrycznego (test serii) oraz parametrycznego (F–Snedecora).

W dalszej części opisano dynamikę zasobów wód podziemnych. Na zmiany te składają się wahania krótkookresowe

(scharakteryzowane na podstawie zmian tygodniowych położenia zwierciadła wody podziemnej),

sezonowe oraz wieloletnie. Przeprowadzono również analizę ekstremalnych rocznych położeń zwierciadła wody

podziemnej. Poziomy wodonośne badanego obszaru charakteryzują się słabo bądź bardzo słabo zaznaczoną

sezonowością zmian ich wypełnienia. Wydaje się także, że większa zmienność roczna wiąże się, w badanej

próbie, ze stosunkowo małą zasobnością zbiorników wód podziemnych. Te bardziej zasobne posiadają zdecydowanie

dłuższe rytmy wahań. W środkowej Polsce, w przekroju wieloletnim, zaobserwowano względną trwałość

wypełnienia poziomów wodonośnych. Ponad 70 % z nich nie wykazuje istotnych statystycznie tendencji do

zmian położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozkłady przestrzenne analizowanych charakterystyk nie wykazują

wyraźnego uporządkowania. Zauważono jednak słabo zarysowaną tendencję do nieco innego kształtu

i rytmu wahań występującą na obszarze odpowiadającym w dużej części zlewni Pilicy. Dotyczy to szczególnie

wahań o większej częstotliwości.

Otrzymane estymatory składowych dynamiki zasobów wód podziemnych skonfrontowano z podstawowymi

charakterystykami hydrogeologicznymi i geograficznymi poziomów wodonośnych (średnią głębokością, izolacją

poziomu od powierzchni, rodzajem wodonośca oraz podatnością na zanieczyszczenia). Istnienie ewentualnych

powiązań między nimi sprawdzono przy pomocy testu χ2. Na większość cech dynamiki zwierciadła wody podziemnej

najczęściej i najmocniej wpływa głębokość jego występowania. W największym stopniu różnicuje ona

zachowanie poziomów wodonośnych w obrębie wahań sezonowych (wszystkie analizowane zmienne są od niej

zależne), najmniejszy natomiast wpływ ma ona na skalę, kierunek i charakter wieloletnich tendencji stanu wypełnienia

zbiorników wody podziemnej.

Przeprowadzono również próbę typologii dynamiki zasobów płytkich wód podziemnych na badanym obszarze.

Wykorzystano tu analizą składowych głównych wykonaną na podstawie macierzy kowariancji z odpowiednio

dobranych danych wejściowych (konieczność posiadania przez nie podobnej wariancji). Pierwsze dwie

składowe główne grupowano następnie hierarchiczną metodą Warda, a optymalną liczbę wydzielonych klas

ustalono przy pomocy kryterium VRC. Ostatecznie wydzielono osiem typów dynamiki zasobów wód podziemnych.

Poziomy wyróżnionych typów nie grupują się w przestrzeni, a charakter dynamiki zależy głównie od cech

fizjograficznych zbiorników wody podziemnej. Zauważono również, że pewne zbiory cech poziomów wodonośnych

są charakterystyczne dla określonego typu dynamiki.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 24 lipca 2019
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Redaktorzy: Danuta Dzieduszyńska, Kazimierz Kłysik, Krystyna Turkowska, Krzysztof Kożuchowski, Paweł Jokiel
  • Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Przemysław Tomalski "Acta Geographica Lodziensia t. 97/2011" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę