Kurs księgowości komputerowej

Tekst
0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Przykład 4

Czynności do wykonania w przykładzie czwartym:

 usunąć konta analityczne w koncie syntetycznym 220.

Aby usunąć konta analityczne, wykonujemy następujące kroki:

 Otwieramy okno planu kont Ustawienia [16] (rys. 20) → Plan kont.

 W lewym panelu wybieramy konto, które chcemy modyfikować, w naszym przykładzie jest to konto 220.

 Rozwijamy analityki (rys. 28).

 Zaznaczamy konto 220-5-x (Urzędy), następnie – korzystając z przycisku Usuń – usuwamy kartotekę.

 Podobnie postępujemy z kontem 220-4-x (Urzędy) i kontami 220-3-x (Urzędy), 220-2-x (Urzędy), 220-1-x (Urzędy).

Modyfikowanie układu bilansu

Po dodaniu nowych kont do planu kont musimy je umieścić w odpowiednich pozycjach bilansu, aby program mógł automatycznie generować to sprawozdanie. Aby umieścić nowe konto w pozycji bilansu, otwieramy okno Ustawienia [16] (rys. 20) i klikamy zakładkę Układ bilansu [37] (rys. 30).


Rysunek 30

Po otwarciu okna Bilans – układ (rys. 31), korzystając z przycisku Konta [38], otwieramy okno Konta dla pozycji wliczanej do sumy bilansowej.

W lewym panelu zobaczymy wszystkie nowo dodane konta jeszcze nieprzypisane do pozycji bilansu. Po wyszukaniu w górnym oknie miejsca w bilansie, gdzie dane konto powinno zostać przypisane, zaznaczamy je kliknięciem [40]. W tym momencie w prawym panelu powinniśmy zobaczyć konta przypisane do wyróżnionej przez nas pozycji bilansu. Na rysunku 31 mamy zaznaczoną pozycję bilansu B.III.1.c.1 [40]. W prawym panelu wyświetliły się wszystkie konta przypisane do tej pozycji: 100, 130, 131. Klikamy konto 133 i za pomocą przycisku Przypisz [39] konto przenosimy na prawą stronę, tym samym przypisując je do pozycji w bilansie B.III.1.c.1.


Rysunek 31

Inne parametry pracy

Dodanie nowego użytkownika

W celu zabezpieczenia danych programu należy zdefiniować użytkowników i ich uprawnienia. Gdy po raz pierwszy uruchamiamy program, logujemy się[3] jako administrator. Aby poprawnie przygotować program do pracy, trzeba ustalić osobę odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie programu (administrator z pełnymi uprawnieniami), operatorów (osoby tylko wprowadzające dokumenty) itp. Chodzi głównie o to, aby każda operacja wprowadzana przez osobę zalogowaną była oznaczona jej loginem[4]. Poza tym ważne jest, aby użytkownicy nie mieli możliwości wykonywania operacji wykraczających poza uprawnienia. Ucząc się obsługi programu, wprowadzimy użytkownika, który będzie funkcjonował jako operator, a także dokonamy poprawek w ustawieniach administratora. Chcąc dodać nowego użytkownika, otwieramy okno Ustawienia [16] (rys. 20) → Dane o firmie. Z listy wybieramy pozycję Użytkownicy [41] (rys. 32).


Rysunek 32

Kolejne okno, jakie zobaczymy, przedstawiono na rysunku 33. Pierwszą czynnością, jaką wykonamy, będzie zmiana uprawnień administratora. Korzystając z przycisku Popraw [43], otwieramy okno parametrów uprawnień. W polu [45] wpiszmy imię i nazwisko osoby administrującej programem. Możemy również hasłem zabezpieczyć wejście do programu. W tym celu należy wpisać hasło w polu [47], potwierdzić w sąsiednim polu i zatwierdzić przyciskiem Enter.


Rysunek 33

Możemy również ograniczyć uprawnienia, odznaczając pola [44] (dla administratora niewskazane). Okno zamykamy przyciskiem OK. Kolejny krok to wprowadzenie nowego użytkownika. Korzystając z przycisku [42] Dodaj, otwieramy okno (rys. 34). W polu [45] wpisujemy imię i nazwisko nowego użytkownika, w polu [46] – sygnaturę (login) – proponuję wpisać tutaj inicjały. Podobnie jak w wypadku administratora, wejście do programu należy zabezpieczyć hasłem. Odznaczmy opcję Administrator firmy [48]. Możemy także zablokować wykonywanie niektórych czynności, likwidując znaczek przy danym uprawnieniu – pola [44]. Po skończeniu zamykamy okno przyciskiem OK i kolejne okno przyciskiem Zapisz. Istnieje również możliwość usunięcia użytkownika. Realizujemy to, klikając przycisk Usuń (rys. 33). Wykonanie tej czynności nie będzie jednak możliwe, jeśli usuwany użytkownik wprowadził chociaż jeden dokument. Wówczas takiego użytkownika możemy dezaktywować, odznaczając pole Użytkownik aktywny [48].


Rysunek 34

Przykład 5

Dodać nowego użytkownika:

 Imię i nazwisko: Jerzy Michalski

 Sygnatura JM

 Hasło 123456

 Uprawnienia:

 – wprowadzenie do bufora

 – modyfikowanie kartotek

 – przeglądanie dokumentów zaksięgowanych, rejestrów stanów kont i rozliczeń

 – obsługa rozrachunków

 – nie jest to administrator

Aby dodać nowego użytkownika, wykonujemy następujące kroki:

 Otwieramy okno Ustawienia [16] (rys. 20) → Dane o firmieUżytkownicy.

 Klikając przycisk Dodaj [42] (rys. 33), otwieramy okno widoczne na rysunku 34.

 W polu [45] wpisujemy Jerzy Michalski, w polu [46] JM.

 W polu [47] wpisujemy hasło 123456, powtarzamy i zatwierdzamy, wciskając Enter.

 Przy uprawnieniach wymienionych w przykładzie stawiamy znaczki, pozostałe odznaczamy.

 Odznaczamy opcję Administrator firmy [48].

 Zatwierdzamy, klikając OK, a następnie Zapisz.

Parametry wydruków

W ramach przygotowania programu do pracy należy zdefiniować wygląd drukowanych dokumentów. Do okna ustawień będziemy wielokrotnie wracać w późniejszej pracy z książką, ale na razie zdefiniowanie parametrów wydruku będzie ostatnią czynnością konfiguracyjną przed wprowadzaniem dokumentów do programu. Ponownie wciśnijmy Ustawienia. Tym razem wybierzemy trzecią zakładkę: Parametry stałe (rys. 35).

Kolejne okno zawiera parametry wydruku (rys. 36).

Krój czcionek ustawiamy w polu [50], wielkość w polu [49]. Litery G, K, S, P w główce tabeli oznaczają odpowiednio: gruba, kursywa, skreślona, podkreślona. Stawiając w odpowiednim polu znaczek, spowodujemy zmianę kształtu czcionki. Na rysunku 36 widać, że nagłówek będzie drukowany czcionką pogrubioną (G). Marginesy możemy zdefiniować w polu [51]. W polu Drukarka w początkowych ustawieniach jest Domyślna drukarka Windows. W razie potrzeby możemy ją zmieniać na inne lokalne bądź sieciowe drukarki. Czcionki zdefiniowane domyślnie w programie są małe i użytkownicy często korzystają z możliwości ich zmiany.

Tak przygotowani możemy teraz przejść do zasadniczej pracy z programem obejmującej tworzenie kartotek, rejestrów, wprowadzanie dokumentów i generowanie zestawień.


Rysunek 35


Rysunek 36

Przykład 6

Zmienić parametry wydruku według podanych danych.


Lp. Nazwa raportu Wys. G K S P
1. tekst 32
2. kwota 32
3. nagłówek 38
4. tytuł 35
5. stopka 30

Aby zmienić parametry wydruku, wykonujemy następujące kroki:

 

 Otwieramy okno Ustawienia [16] (rys. 20) → Parametry stałeKroje pisma graficznego.

 W oknie przedstawionym na rysunku 36 w polu [49] kasujemy wysokości czcionek i wpisujemy według podanej tabeli.

 W kolumnie G w wierszu tytuł stawiamy znaczek, a w wierszu nagłówek go odznaczamy.

 Wciskając OK, zatwierdzamy zmiany.

Zdefiniowanie kont specjalnych

Aby praca programu przebiegała prawidłowo, trzeba jeszcze wprowadzić istotne informacje związane z księgowaniami. Uruchamiamy UstawieniaParametry stałeKonta specjalne (rys. 37). Konta, które powinniśmy uzupełnić:


Rysunek 37

 Przychody przyszłych okresów

 Konto techniczne przeszacowania walut

 Konta odsetek

O kontach różnic kursowych będzie mowa przy okazji omawiania rozrachunków walutowych. Jeżeli firma prowadzi rozliczenia w walutach i wystawia faktury walutowe, to ważne jest także zdefiniowanie konta księgowania bilansującego dekret. Jest to konto, na które program wyksięguje automatycznie wyliczoną kwotę podczas księgowania faktury walutowej.

Zadania do rozdziału pierwszego

Zadania, które powinny być realizowane samodzielnie po przerobieniu kolejnych rozdziałów, będą dotyczyły zdarzeń gospodarczych, jakie wystąpią w jednej firmie. Po wykonaniu wszystkich zadań powinniśmy uzyskać logiczną całość dokumentacji składającej się na miesięczne i roczne sprawozdania. Zgodność zestawień uzyskanych w efekcie wykonania zadań z zestawieniami podanymi w książce da pewność poprawnego wprowadzenia wszystkich dokumentów.

Zanim zaczniemy definiować parametry pracy i wprowadzać dokumenty, załóżmy firmę. Dane naszej firmy:


Nazwa pełna Samouk Spółka z o.o.
Nazwa skrócona Samouk Sp. z o.o.
Kod firmy SAMOUK
Województwo pomorskie
Miejscowość Gdańsk
Adres ul. Zalesie 1040
Kod pocztowy 80-555
Rok obrachunkowy 2014-01-01 do 2014-12-31
Identyfikator roku 2014
REGON 000012345
NIP 777-00-77-000
Rachunek kosztów 4 i 5 RW według 4
Struktura własności Spółka z o.o.
Typ działalności handlowo-usługowa

Zadanie 1

Dodać konta syntetyczne:


Konto Skrót Nazwa Typ konta
101 Kasa Sklep Kasa Sklep Bilansowe zwykłe
133 Rachunek walutowy Rachunek walutowy Bilansowe zwykłe
331 Towary Sklep Towary Sklep Bilansowe zwykłe
408 Reprezentacja Reklama Reprezentacja Reklama Wynikowe zwykłe

Zadanie 2

Z planu kont usunąć konta:


Konto Nazwa
291 Zobowiązania warunkowe – usunąć syntetykę
293 Weksle obce – usunąć syntetykę
304 Rozliczenie zakupu składników majątku trwałego – usunąć syntetykę z analitykami
390 Zapasy obce – usunąć syntetykę


Konto Nazwa
391 Towary przyjęte w komis – usunąć syntetykę
392 Niskocenne przedmioty w użytkowniku – usunąć syntetykę
220-5-x 220-3-x Kartoteka urzędów – usunąć analitykę (kartotekę urzędów) Kartoteka urzędów – usunąć analitykę (kartotekę urzędów)

Zadanie 3

Dodać konta analityczne.


Konto syntetyczne Konto analityczne Nazwa Skrót
149 149-1 Środki pieniężne w drodze Środki pieniężne w drodze
149-2 Weksle, czeki Weksle, czeki
230 230-1 Osobowy Fundusz Płac OFP
230-2 Bezosobowy Fundusz Płac BFP
402 402-1 Paliwo Paliwo
402-2 Materiały biurowe Materiały biurowe
402-3 Środki czystości Środki czystości
402-4 Media Media
403 403-1 Usługi bankowe Usługi bankowe
403-2 Usługi medyczne Usługi medyczne
403-3 Usługi informatyczne Usługi informatyczne
403-4 Ochrona mienia Ochrona mienia
403-5 Usługi transportowe Usługi transportowe
403-6 Usługi telekomunikacyjne Usługi telekomunikacyjne
403-7 Usługi pocztowe Usługi pocztowe
403-8 Pozostałe usługi Pozostałe usługi
405 405-1 Osobowy Fundusz Płac OFP
405-2 Bezosobowy Fundusz Płac BFP
408 408-1 Publiczna Publiczna
408-2 Limitowana Limitowana
220-3 220-3-1 Ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie społeczne
220-3-2 Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne
220-3-3 FP i FGŚP FP i FGŚP

Zadanie 4

 

Zmodyfikować konta:


Konto Przed zmianą Po zmianie
100 Nazwa: Kasa Nazwa: Kasa Główna
230-1 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
230-2 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
220-1 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
220-2 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
220-3 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
220-4 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
221-1 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
221-2 Ostrzegaj o braku rozrachunków Ignoruj brak rozrachunków
130 Brak znaczka w polu: uwzględnij w saldzie WB Znaczek w polu: uwzględnij w saldzie WB

Zadanie 5

W układzie bilansu dodać nowe konta:


Konto Definicja pozycji w bilansie
101 Aktywa, pozycja B.III.1
133 Aktywa, pozycja B.III.1
331 Aktywa, B.I.4

Zadanie 6

W układzie RZiS dodać nowe konto 408 – Pozostałe koszty rodzajowe.