ModlitewnikTekst

0
Recenzje
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa


+

Nasza modlitwa, jeśli jest odważna,

pozwala nam otrzymać to, o co prosimy,

ale najważniejszy jest Pan. Przyjmując łaskę,

rozpoznajmy Tego, który ją daje: Pana.

- papież Franciszek -

Wśród wielu naturalnych potrzeb człowieka szczególne miejsce zajmuje modlitwa. Jest ona łaską, dzięki której człowiek wznosi pobożnie myśli do Boga Trójjedynej miłości. Modlitwa zakorzenia się w Objawieniu – Bóg mówi, a człowiek słucha i odpowiada. W takiej mierze, w jakiej człowiek słucha, staje się zdolny zadawać sobie pytania, widzieć, oceniać i rozumieć rzeczywistość.

Modlić się można na różne sposoby: pojedynczo lub wspólnie, w myśli, po cichu, głośno, śpiewając. Jak bez wody schnie i ginie roślina, tak bez modlitwy niknie religijne i nadprzyrodzone życie w duszy człowieka. Dlatego Boski Zbawiciel przypominał często swoim uczniom, jak również przypomina każdemu z nas: „Módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie”.

Świadectwo modlitwy ma przekładać się na konkretne działanie, na ideę „nowej ewangelizacji”. Aby nie była ona tylko pustym hasłem, bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, zauważa: „Póki nie zejdziemy z poziomu imprezy na poziom modlitwy, rozmowy (a w końcu i sakramentu), to ewangelizacji nie będzie”.

Niech zatem proponowany modlitewnik stanie się zachętą do pogłębienia i ożywienia relacji z Tym, o którym wiemy, że nas kocha, i pomoże tym, którzy z niego skorzystają, w stawaniu się „ludźmi modlitwy”.

ks. Leszek Smoliński

+

Modlitwa jest dobrym sposobem

straty czasu w duchu miłosierdzia.

- papież Franciszek -

Aby modlitwa była miła Bogu, a dla nas pożyteczna...

... trzeba pamiętać o:

1 uwadze i skupieniu ducha, aby rozmowa z Bogiem nie była wyłącznie mechanicznym poruszaniem warg;

2 pokorze i czci, by stawać przed Panem jak ewangeliczny celnik, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę;

3 wierze we wszechmoc i ufności w miłosierdzie Boże;

4 poddaniu się woli Boga, który wie, co dla nas najlepsze;

5 tym, by prosić o przedmiot godziwy i pożyteczny do zbawienia;

6 wytrwałości, która każe nam się modlić, choćby Bóg przez dłuższy czas nie uczynił zadość naszym prośbom;

7 modlitwie w imię Jezusa, jedynego pośrednika u Ojca.

8 Serdeczna rozmowa z Bogiem chroni od grzechu, umacnia w dobrym, upodabnia do Boga, wyprasza łaski i pociechy Boże. Modlitwa jest czasem, który prowadzi do większej miłości; sprawia, że stajemy się zdolni bardziej kochać, a tym samym bliżsi wobec innych.

Dokument chroniony elektronicznym znakiem wodnym

This ebook was bought on LitRes


Znak krzyża

W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego. † Amen.

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań Bożych

(Pwt 6,4-9)

Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. One ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.

1 Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

2 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4 Czcij ojca swego i matkę swoją.

5 Nie zabijaj.

6 Nie cudzołóż.

7 Nie kradnij.

8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9 Nie pożądaj żony bliźniego twego.

10 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Dwa przykazania miłości

1 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

2 Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

1 W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2 Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3 Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4 Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w Wielkim Poście powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5 Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Główne prawdy wiary

1 Jest jeden Bóg.

2 Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

3 Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4 Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

5 Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6 Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Siedem sakramentów świętych

1 Chrzest.

2 Bierzmowanie.

3 Eucharystia.

4 Pokuta i pojednanie.

5 Namaszczenie chorych.

6 Kapłaństwo.

7 Małżeństwo.

Pięć warunków sakramentu pokuty

1 Rachunek sumienia.

2 Żal za grzechy.

3 Mocne postanowienie poprawy.

4 Szczera spowiedź.

5 Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Ofiarowanie pacierza

Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten pacierz, na cześć i chwałę Twoją, i na zbawienie duszy swojej, a proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Bożą, przyjaźń ludzką i swoje najświętsze błogosławieństwo. Rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom racz błogosławić w zdrowiu, szczęściu i długim życiu. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój! Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mojego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Trzy cnoty Boskie

1 Wiara.

2 Nadzieja.

3 Miłość.

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie, grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Cztery cnoty główne

1 Roztropność.

2 Sprawiedliwość.

3 Umiarkowanie.

4 Męstwo.

Najważniejsze dobre uczynki

1 Modlitwa.

2 Post.

3 Jałmużna.

Uczynki miłosierdzia
względem ciała

1 Głodnych nakarmić.

 

2 Spragnionych napoić.

3 Nagich przyodziać.

4 Podróżnych w dom przyjąć.

5 Więźniów pocieszać.

6 Chorych nawiedzać.

7 Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia
względem duszy

1 Grzeszących upominać.

2 Nieumiejących pouczać.

3 Wątpiącym dobrze radzić.

4 Strapionych pocieszać.

5 Krzywdy cierpliwie znosić.

6 Urazy chętnie darować.

7 Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem darów
Ducha Świętego

1 Mądrość.

2 Rozum.

3 Rada.

4 Męstwo.

5 Umiejętność.

6 Pobożność.

7 Bojaźń Boża.

Siedem grzechów głównych

1 Pycha.

2 Chciwość.

3 Nieczystość.

4 Zazdrość.

5 Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6 Gniew.

7 Lenistwo.


Osiem błogosławieństw

(Mt 5,3-10)

1 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

2 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

3 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Złota reguła

(Mt 7,12)

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

Rady ewangeliczne

1 Ubóstwo.

2 Czystość.

3 Posłuszeństwo.

Grzechy przeciwko
Duchowi Świętemu

1 Grzeszyć, licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

2 Rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą.

3 Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

4 Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

5 Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych natchnień.

6 Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Grzechy wołające
o pomstę do nieba

1 Rozmyślne zabójstwo.

2 Grzech sodomski.

3 Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

4 Zatrzymanie zapłaty należnej za pracę.

Grzechy cudze

1 Namawiać kogoś do grzechu.

2 Nakazywać grzech.

3 Zezwalać na grzech.

4 Pobudzać do grzechu.

5 Pochwalać grzech drugiego.

6 Milczeć, gdy ktoś grzeszy.

7 Nie karać za grzech.

8 Pomagać do grzechu.

9 Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Ostateczne rzeczy człowieka

1 Śmierć.

2 Sąd Boży.

3 Niebo albo piekło.

Święta nakazane

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej. Lista tych świąt została zmodyfikowana w 2003 roku (List Episkopatu Polski, 21.10.2003):

 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – 1 stycznia

 Objawienie Pańskie – 6 stycznia

 Wniebowstąpienie Pańskie – VII Niedziela Wielkanocna

 Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia

 Wszystkich Świętych – 1 listopada

 Boże Narodzenie – 25 grudnia

ABC
Społecznej Krucjaty Miłości

1 Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2 Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.

3 Mów życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem.

4 Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5 Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody.

6 Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń każdemu tak, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.

7 Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.

8 Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak i ty korzystasz z pracy drugich.

9 Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. Otwórz swe serce dla ubogich i chorych. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec wokół siebie potrzebujących.

10 Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Duchowa adopcja
dziecka poczętego

„Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą” to podjęcie się modlitwy za dziecko, któremu grozi zabicie w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia nieznanego dziecka wybranego przez Boga, dawcę życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Istota duchowej adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo o pomoc w ratowaniu od zagłady zagrożonego aborcją dziecka.

Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Modlitwa w intencji
obrony życia

(do odmawiania po Koronce do Bożego miłosierdzia )

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

św. Jan Paweł II,

Encyklika Evangelium vitae, s.105.


Uwielbienie Trójcy
Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Do Trójcy Przenajświętszej

O Boże mój, Trójco Święta, którą uwielbiam,

pomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samym(ej),

abym mógł (mogła) zamieszkać w Tobie

nieporuszony(a) i spokojny(a),

jakby dusza moja była w wieczności.

Oby nic nie zmąciło mego spokoju

i nie wyprowadziło mnie z Ciebie,

o mój wieczny Boże,

ale niech każda minuta pogrąża mnie

coraz głębiej w Twoje tajemnice.

Do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17).

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

Veni Creator Spiritus!

O Stworzycielu Duchu przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, Jedno Tchnienie Dwóch,

 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

Codzienna modlitwa
do Ducha Świętego

Duchu przenajświętszy, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną. Pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie.

Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało.

Duchu Przenajświętszy, obdarz świat pokojem.

Do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię

o dar mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych;

o dar rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej;

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary;

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać;

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością;

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże, obraża.

św. Jan Paweł II