3 książki za 34.99 oszczędź od 50%
Za darmo

Ubagas

Tekst
Oznacz jako przeczytane
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

– Ar tamsta į savo dukteris nesiglaudei?

– Kur man į jas glaustis! Turi jos savo vyrų tėvus dar gyvus – tegul tik juos moka mylėti. Nėra tenai man vietos. Žinai, senas žmogus visur nemalonus…

– Argi visur?…

– Ee… Ar neatameni tamsta senų žmonių pasakos? … Įsodino kartą sūnus žilą tėvą į rogeles ir veža iš namų, o jo mažas vaikas paskum bėga. Atavežė miškan, išvertė senį po pušimis, o rogeles šalin numetė. Ir eina namo. Bet mažas vaikas nutvėrė jį už rankos, neleidžia ir prašo: „Tėveliuk, tėveliuk, kam rageles palikai? Aš neturėsiu kuo tamstos čionai atvežti…””. Matai: ne senelio, tik rogelių pasigailėjo. Tai ne pasaka, bet tikra teisybė: ne vienas išaugęs norėtų kuo greičiausiai savo tėvus iš namų išvežti, tik nedrįsta arba gėdžias. Bet atsiranda tokių, kurie ir gėdos neturi…

– Na tamstos bitės? – atsiminiau paklausti.

– Tai… baigia jau nykti – tik penki kelmai beliko: kur namuos vaidai, ten bitėms nevieta.

– Tai kur tamsta dabar gyveni?

– Niekur… Kaip išvarė, krepšį užmovęs, tai pats nepajutau, kaip čionai atėjau… Vis gausiu vietelę pas kokį… Kampininkėlį8… Nedaug man raikia…

Supratau, kad negražu taip žmogų klausinėti, tik gurdinti9… Atsiminiau, kad reikia jam ką duoti ir pajutau, kaip mano veidas visas užkaito. Nieko prie sau10 neturėjau; niekuo negalėjau atsilyginti tam seneliui, kuris tiek kartų man mažam buvo davęs pilnus medaus korius, kuris meduitom11 savo rankom ne kartą glostė man mažam galvą…

Atsikėlęs susiieškojau peilį ir įėjau kamaron; iš ten išnešiau didelę duonos riekę.

– Atleisk man tamsta, kad niekuo negaliu tamstai padėti – kalbėjau visas išraudęs, duodamas seneliui duonos riekę.

Nulenkė žemai žemai žilą galvą, kaip ir slėpdamas nuo manęs savo veidą, padėkojo drebančiu balsu ir drebančiom rankom paėmė duoną: peržegnojo ją ir įdėjo krepšin.

8Kampininkas – neturtingas, bežemias ar mažažemis žmogus. [przypis edytorski]
9gurdinti – varginti. [przypis edytorski]
10prie sau – prie savęs. [przypis edytorski]
11meduitom – meduotomis. [przypis edytorski]