FNCE

FNCE

Bestsellery

Gniazdo.Rodzima Wiara i Kultura nr 22
Gniazdo-rodzima wiara i kultura nr 2(21)\/2020
Orawskie światy po nasymu opedziane
Kultura granicy – społeczne światy przejścia granicznego
Morze Bałtyckie w polityce bezpieczeństwa Rosji
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym – ujęcie syntetyczne
Problem eutanazji w pracach Sejmu III Rzeczpospolitej (zapis kronikarski) Percepcja-polityka-propaganda
Meandry integracji Polski z Unią Europejską w latach 2004-2020
Poszukiwania naukowe w dobie transformacji energetycznej
Rozmowy z ideą
Strzały do Papieża i Narodu
Policja – uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy
ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO
Nowoczesne rozwiązania proekologiczne w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych, rolniczych i technicznych
Problemy społeczne i ekonomiczne przed erą koronawirusa
Ekologia żywności, środowiska i zdrowia człowieka
Modele biznesowe przedsiębiorstw związane z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych w Polsce
Migracje zewnętrzne młodzieży z liceów i techników z miasta Olsztyna Studium społeczno-ekonomiczne
Wałęsa i... Sekrety Bolka. Zza kulis MON i MSW
Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spaw wewnętrznych i szefem kontrwywiadu
Energia Gigawat nr 9\/2020
Elektromobilność Środowisko infrastrukturalne i techniczne wyzwania polityki intraregionalnej
Energia Gigawat nr 6-7\/2020
Rozgrywanie świata. Filozoficzne aspekty grywalizacji.
Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej Polska na tle państw regionu
As CIA i...
„Ametystowy Batalion
Energia Gigawat nr 1\/2020
Desperat 2. Kto zabił?
Energia Gigawat nr 4-5\/2020
Energia Gigawat nr 3\/2020
Przemiany polityczne w Kongu. Od kolonii po współczesne państwo (1885–2020)
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.Organizacja systemu i projektowanie działań.
Terminale LNG w strategii bezpieczeństwa energetycznego państw atlantyckich i czarnomorskich Unii Europejskiej
Gniazdo-rodzima wiara i kultura nr 1(19)\/2019
Gniazdo-rodzima wiara i kultura nr 1(20)\/2020
Buddyzm w III Rzeczpospolitej - struktury i działalność
Gniazdo - rodzima wiara i kultura
Medialne obrazy wroga
Konferencje Monachijskie ds. Bezpieczeństwa Poznań 2020 Aleksandra Kruk (2009‑2019)
EDUKACJA ELIT XXI WIEKU Kompetencyjne pojęcie elit społecznych
EDUKACJA ELIT XXI WIEKU Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa.
Cywilizacja ekologiczna i transformacja energetyczna w Chinach
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.1
EDUKACJA ELIT XXI WIEKU Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.5
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.1
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.3
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.2
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.4
MEDIA A BEZPIECZEŃSTWO Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa t.2
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.4
SŁUŻBY SPECJALNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Praktyczne aspekty bezpieczeństwa t.1
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.2
PARADYGMATY JUTRA WYZWANIA DLA NAUK SPOŁECZNYCH WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESEGO ŚWIATA t.3
W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO Reminiscencje i zamierzenia t.3
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NA STOŁACH REHABILITACYJNO-REKONDYCYJNYCH
Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (Perspektywa historyczna i współczesna)
PARADYGMATY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA
CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH t.1.
Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW t.1
PRAWO I EDUKACJA JAKO GWARANT BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI t.3
CYBERPRZESTRZEŃ A BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI t.2
Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia t.1.
WYZWANIA I ZAGROŻENIA W XXI WIEKU ASPEKTY MILITARNE I NIEMILITARNE
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO – SPOŁECZNE I GOSPODARCZE WSPARCIE WYKONAWCZE t.2
Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku
Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy
ANTYTERRORYSTYCZNA OCHRONA PAŃSTWA t.2
Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się t.1.
Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia t.2
Kultura relacji z perspektywy środowisk
Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się t.2
Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.3
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.2
Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku t.2
EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.1.
Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów t.3
Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku t.1
Bzpieczeństwo z perspektywy środowiski i obszarów t. 1.
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.2
Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji tom 2.
Kultura dialogu. Dialog w kulturze
BEZPIECZEŃSTWO I EDUKACJA EDUKACJA ELIT XXI WIEKU BEZPIECZEŃSTWO - WIELORAKIE PERSPEKTYWY EDUKACJA XXI WIEKU
Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów t.2
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.1.
Kultura sieci
Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU t.2.
Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji t.1
Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy
Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego t.1
Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja t.3
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU
Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego t.2
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSU t.3.
TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
WYBRANE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I CZŁOWIEKA POZNAŃ 2014
ZASADA WYŁĄCZNOŚCI USTAWY WYRAŻONA W ART. 217 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 1997 R.
STOSUNKI UNII EUROPEJSKIEJ Z CHIŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ W XXI WIEKU
POWÓDŹ 2010. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W POLSCE Z PERSPEKTYWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej
HANDEL LUDŹMI – METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW
SPOŁECZNE I PRAWNE ASPEKTY HANDLU LUDŹMI
Na tropach bohaterów trylogii
WOJSKO POLSKIE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI
INŻ. ERNEST A. MALINOWSKI 1818-1899 W 200 ROCZNICĘ URODZIN
Katalończycy Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie
Trzeci Jeździec Apokalipsy
„Tylko ziemia się nie zmienia” Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku
Terminale LNG a bezpieczeństwo energetyczne państw śródziemnomorskich Unii Europejskiej
Zapasy i magazynowanie
Nowe media w polityce na przykładzie kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1995–2015
w kierunku nowej polityki energetycznej tom 1
w kierunku nowej polityki energetycznej
O bezpieczeństwie i ideach politycznych
Na orawskiej pogródce Wiersze zebrane
Szafa emisariusza Jana Karskiego i inne reportaże historyczne
Federacja Rosyjska wobec północnokaukaskiego terroryzmu
Unia Europejska wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich
Problem ochrony infrastruktury krytycznej
Przymrużając oczy
Drewno w energetyce
Efektywność energetyczna a ubóstwo energetyczne w budownictwie wielorodzinnym
Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N.Waltona
Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi 1918‑2018
Energetyka wyzwania prawno-instytucjonalne
Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii Europejskiej
Stąd konserwatyzm jest pozytywizmem
Szymanowo Friedrichweiler – zarys historii wsi
Samorząd terytorialny w działalności obozu narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 - 1939
Z dziejów Wrocławskiej Izby Notarialnej w latach 1947-1952
Adwokatura Wrocławska w latach 1946-1958
Unia Europejska wobec Azji Centralnej
Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939
Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej
Ukraina Czas przemian po rewolucji godności
Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania bezpieczeństwa państwa
Powstaniec i obywatel z Wielkopolski
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce
Nowe aspekty sztuki wojennej XXI wieku
Przemiany polityczne w Azerbejdżanie
Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność
Energetyka w Wyzwaniach Badawczych
Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Służby specjalne w Polsce
Mocarstwa wobec Iraku
Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej Tom 2
Bezpieczeństwo energetyczne Tom 2
Dialog i uprzedzenie
Na Piasku 1\/2018
Na Piasku 1\/2017
Na Piasku
Na Piasku 9\/2018
Na Piasku 13\/2017
Na Piasku 7-8\/2018
Tożsamość kulturowa a migracje
Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych
Energetyka w wyzwaniach badawczych Tom 2
W cieniu czerwonej gwiazdy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W POWIECIE KOŚCIERSKIM – DESKRYPCJA I ANTYCYPACJA
Ład energetyczny Idee i rzeczywistość
Energetyka w kręgu bezpieczeństwa i techniki
Energia Gigawat nr 3\/2019
Energia Gigawat nr 4\/2019
Energia Gigawat nr 1\/2019
Energia Gigawat nr 11\/2018
Energia Gigawat nr 12\/2018
Przestępczość w sektorze paliwowym i jej zwalczanie
Towarowa giełda energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego
Armenia dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych
Energetyka węglowa i jądrowa Wybrane aspekty
Encyklopedia globalnego zarządzania ekologicznego i energetycznego
Energetyka w odsłonach
Energetyka aspekty badań interdyscyplinarnych
Energetyka wiatrowa
Energia Gigawat nr 10\/2018
Energia Gigawat nr 3\/2017
Energia Gigawat nr 12\/2017
Energia Gigawat nr 12\/2016
Energia Gigawat nr 11-12\/2015
Energia Gigawat nr 10\/2016
Energia Gigawat nr 10\/2015
Energia Gigawat nr 10-11\/2017
Energia Gigawat nr 9\/2018
Energia Gigawat nr 11\/2016
Energia Gigawat nr 9\/2016
Energia Gigawat nr 4\/2017
Energia Gigawat nr 8\/2018
Energia Gigawat nr 4\/2018 (209)
Energia Gigawat nr 1-2\/2018
Energia Gigawat nr 6-7\/2017
Energia Gigawat nr 2-3\/2016
Energia Gigawat nr 5\/2017
Energia Gigawat nr 8\/2017
Energia Gigawat nr 1-2\/2017
Energia Gigawat nr 1\/2016
Energia Gigawat nr 3\/2017
Energia Gigawat nr 4\/2016
Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej Tom 1
Wybrane społeczno-gospodarcze problemy bezpieczeństwa i obronności
Bezpieczeństwo energetyczne t.1.
Energia Gigawat nr 7\/2015 (183)
Energia Gigawat nr 8-9\/2015 (184)
Międzynarodowy obrót bronią konwencjonalną
Energia Gigawat nr 9\/2016 (193)
Energia Gigawat nr 5-6\/2018 (210)
Energia Gigawat nr 3\/2018 (208)
Energia Gigawat nr 6\/2015 (182)
Iran - śladami polskich uchodźców

Wszystkie książki

Napisz recenzję
Napisz recenzję
Zamieść interesującą recenzję
składającą się przynajmniej ze 120 znaków