Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasadTekst

0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Czcionka:Mniejsze АаWiększe Aa

Spis treści

Redakcja

Wstęp

Rozdział 1. Nowe przepisy dotyczące organizacji wycieczek

1.1. Dwa równolegle obowiązujące rozporządzenia o organizacji wycieczek

1.2. Trzy rodzaje wycieczek szkolnych

1.3. Karta wycieczki podstawą dokumentowania

1.4. Finansowanie wycieczki

1.5. Jak nowe rozporządzenie w sprawie bhp wpłynie na organizację wycieczek

Rozdział 2. Praktyczne aspekty organizacji wycieczek

2.1. Cele wycieczek w statucie szkoły

2.2. Zadbaj o aktualny regulamin wycieczek

2.3. Formy organizacji wycieczek

2.4. Odpowiedzialność dyrektora za właściwą organizację wyjazdu

2.5. Zlecenie przygotowania wycieczki odpowiedniemu podmiotowi

2.6. Odpowiedzialność kierownika wycieczki

2.7. Zadania kierownika wycieczki

2.8. Zadania opiekuna wycieczki

2.9. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły

2.10. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo uczniów

2.11. Nocne dyżury podczas wycieczek szkolnych

2.12. Dodatkowe zadania na wycieczce w ramach umowy cywilnoprawnej

2.13. Wypadek podczas wycieczki szkolnej

2.14. Procedury postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach

2.15. Przykładowe rozwiązania problemowych sytuacji związanych z organizacją wycieczek lub imprez

Rozdział 3. Odpowiedzi na pytania dotyczące imprez i wycieczek

3.1. Kontrola trzeźwości kierowcy i stanu technicznego autokaru w praktyce

3.2. Dołączenie uczniów do wycieczki zagranicznej organizowanej przez inną szkołę

3.2.1. Możliwa współpraca z dyrektorem innej szkoły

3.2.2. Zasady organizacji wycieczki zagranicznej

3.2.3. Jedenaście elementów karty wycieczki

3.2.4. Zawiadomienie organów o wycieczce

3.2.5. Przepisy dla szkół niepublicznych

3.3. RODO: Klauzula o pozyskiwaniu danych a zgoda na wycieczkę szkolną

3.4. Wycieczka z biurem podróży – czy podpisać umowę o powierzenie danych

3.5. Kurs kierownika wycieczek już nie jest obowiązkowy

3.5.1. Tylko nauczyciel może być kierownikiem wycieczek

3.5.2. Nowe przepisy od roku 2018/2019

3.6. Dokumentowanie wycieczek i zielonych szkół w dziennikach lekcyjnych

3.6.1. Nadzór pedagogiczny w szkole niepublicznej

3.6.2. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej

3.7. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach musi mieć zgodę na wycieczkę szkolną w każdej z nich

3.8. Wyjście na zajęcia w ramach WF

3.9. Weryfikacja opiekuna w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

3.10. Wyjazd na zawody – czy wypełniać kartę wycieczki

Rozdział 4. Wzory dokumentów potrzebnych przy organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych

Wzór 1. Harmonogram wycieczki/imprezy

Wzór 2. Oświadczenie uczestników wycieczki oraz ich opiekunów o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki

Wzór 3. Preliminarz wycieczki/imprezy

Wzór 4. Rozliczenie wycieczki/imprezy

Wzór 5. Zgoda rodziców na udział w wycieczce/wyjeździe/rajdzie*organizowanym przez szkołę

Wzór 6. Oświadczenie w sprawie odpowiedzialności materialnej

Wzór 7. Zobowiązanie ucznia do przestrzegania regulaminu

Wzór 8. Informacja dla rodziców/opiekunów o wycieczce

Wzór 9. Oświadczenie rodzica w sprawie udziału dziecka w zielonej szkole/obozie organizowanym przez szkołę

Podstawa prawna

Redakcja

Autorzy:

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista z zakresu prawa

Bożena Winczewska, emerytowany dyrektor wydziału kuratorium oświaty

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z z akresu prawa pracy, prawa autorskiego i prawa oświatowego

Redaktor:Katarzyna Giruć

Wydawca:Paulina Stanek

Kierownik grupy wydawniczej: Agata Jastrzębska

Zdjęcie na okładce:

fotolia.pl

Projekt graficzny okładki:

Piotr Fedorczyk

Korekta:

Zespół

Koordynator produkcji:

Magdalena Huta

Druk:

Miller

Skład i łamanie:

Dariusz Ziach

ISBN 978-83-269-7984-2

Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2018

Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa,

tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl

NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł.

Publikacja „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

Wstęp

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektorzy szkół organizują wycieczki według nowych zasad.

 

Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian w zasadach organizacji wycieczek szkolnych:

 Rezygnacja z określenia „przedmioty pokrewne” w opisie wycieczki przedmiotowej – pojęcie to nie występuje w ramowych planach nauczania.

 Wskazanie przykładowych form wycieczki przedmiotowej ma zobowiązać szkoły do ich organizacji jedynie w celach edukacyjnych, eliminując wyjazdy o charakterze wypoczynkowym.

 Odstąpienie od używania pojęcia „imprezy”.

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa zostały uzupełnione o konieczność stosowania się do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem, np. dyrektorów Parków Narodowych.

 W kwestii osoby mogącej objąć funkcję kierownika wycieczki odstąpiono od możliwości sprawowania tej funkcji przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, uchylono także dotychczasową możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki.

 Zrezygnowano z określenia sposobu finasowania wycieczek ze środków pozabudżetowych.

 Statut szkoły powinien określać termin i formę rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

Poznaj pozostałe zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie. O szczegółach organizacji wycieczek i imprez szkolnych przeczytasz w książce „Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy”.

Rozdział 1. Nowe przepisy dotyczące organizacji wycieczek

Poznaj omówienie 18 zmian wynikających z nowych przepisów rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy i poznaj komentarze eksperta: na co zwrócić uwagę.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić szczególną uwagę.

Tabela 1. Porównanie poprzednich i nowych przepisów dotyczących organizacji imprez i wycieczek


Lp.POPRZEDNIERozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 ze zm.).NOWERozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).
123
1.Stosowanie pojęcia „upowszech­nianie wypoczynku”.Stosowanie pojęcia „upowszech­nianie aktywności fizycznej”.
Pojęcie „wypoczynek” zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty wyklucza możliwość jego organizowania poza feriami letnimi, zimowymi oraz wiosenną i zimową przerwą świąteczną.
2.Stosowanie pojęcia „przeciwdziałanie patologii społecznej”.Stosowanie pojęcia „przeciwdzia­łanie zachowaniom ryzykownym”.
Dostosowanie terminologii do obowiązującej obecnie w psychologii rozwojowej.
3.Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
Rezygnacja z określenia zajęć „lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych”, gdyż terminologia ta nie występuje w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
4.Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw,3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,6) podnoszenie sprawności fizycznej,7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z tere­nów zagrożonych ekologicznie,8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,9) przeciwdziałanie patologii społecznej,10) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.2) poznawanie kultury i języka innych państw;3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
5.Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w nastę­pujących formach:1) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,2) wycieczki krajoznawczo-turys­tyczne, w których udział nieKrajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:1) wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,2) wycieczek krajoznawczo--turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których
wymaga od uczestników przy­gotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,3) imprezy krajoznawczo-turys­tyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,4) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,5) imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
1) Rezygnacja z określenia „przedmioty pokrewne” w opisie wycieczki przedmiotowej – pojęcie to nie występuje w ramowych planach nauczania.2) Wskazanie przykładowych form wycieczki przedmiotowej ma zobowiązać szkoły do ich organizacji jedynie w celach edukacyjnych, eliminując wyjazdy o charakterze wypoczynkowym.
6.Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do:wieku,zainteresowań i potrzeb uczniów,ich stanu zdrowia,sprawności fizycznej,stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.Organizację i program wycieczki dostosowuje się do:wieku,zainteresowań i potrzeb uczniów,ich stanu zdrowia,kondycji,sprawności fizycznej i umiejętności
7.Przy ustalaniu bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.W rozporządzeniu zrezygnowano z zapisu zaproponowanego w projek­cie: Przy ustalaniu bazy noclegowej uwzględnia się szkolne schroniska.
8.Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez za granicą wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie zawiera w szczególności:1) nazwę kraju,2) czas pobytu,3) program pobytu,4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:1) dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w § 6 ust. 1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 6 ust. 3;2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiają­cym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
9.Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.Zgoda rodziców na udział w wy­­cieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
10.Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnieinformuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.W rozporządzeniu zrezygnowano z zapisu zaproponowanego w projekcie: Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek odbywa się w sposób określony w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty.w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.Korzystanie podczas wycieczek z tras turystycznych i szlaków turys­tycznych odbywa się na zasadach określonych przez organ zarządzający.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa zostały uzupełnione o konieczność stosowania się do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem, np. dyrektorów Parków Narodowych.
11.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwiskokierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
12.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznychszkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełno­letnia, która:1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,2) jest instruktorem harcerskim,3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia wymie­nione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
W kwestii osoby mogącej objąć funkcję kierownika wycieczki odstąpiono od możliwości sprawowania tej funkcji przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, uchylono także dotychczasową możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki.
13.Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczest­ników,3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwi-Kierownik wycieczki w szczególności:1) opracowuje program i regulamin wycieczki;2) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;4) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
punek oraz apteczkę pierwszej pomocy,7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.6) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;8) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;9) dysponuje środkami finanso­wymi przeznaczonymi na orga­nizację wycieczki;10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.
1) Zrezygnowano z określenia sposobu finansowania wycieczek ze środków pozabudżetowych.2) Statut szkoły powinien określać termin i formę rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
14.Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzys­kaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
15.Opiekun w szczególności:1) sprawuje opiekę nad powierzo­nymi mu uczniami,2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.Opiekun wycieczki:1) sprawuje opiekę nad powierzo­nymi mu uczniami;2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
16.Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.W przypadku wycieczki organizowanej za granicą kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzy­towych i kraju docelowym.
17.Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.W przypadku wycieczki organizowanej za granicą szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.
18.Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunówuchylono
wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków poza­budżetowych, a w szczególności:1) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,2) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,3) ze środków wypracowanych przez uczniów,4) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

To koniec darmowego fragmentu. Czy chcesz czytać dalej?