3 książki za 34.99 oszczędź od 50%

Odzyskać czas. Jak zrobić porządki w kalendarzu, pracy, głowie i wreszcie mieć czas na życie

Audio
0
Recenzje
Posłuchaj fragmentu
Oznacz jako przeczytane
Jak słuchać książki po zakupie
Opis książki

To Ty masz kontrolowa ć swój czas, a nie on ciebie.

Dobre rady s ą naprawd ę dobre, gdy s ą sprawdzone na w ł asnej skórze. Bo ż ena Kowalkowska od lat uczy freelancerów, etatowców i pracuj ą cych rodziców, jak dobrze planowa ć , ż eby mie ć wi ę cej czasu dla siebie, swoich bliskich i na swoje pasje. Temat zna od podszewki, bo jako koordynatorka ró ż nych projektów i mama dwójki dzieci nieraz mierzy ł a si ę z kryzysem czasowym i musia ł a opanowa ć temat organizacji ż ycia zawodowego i domowego.

Ksi ąż ka, któr ą trzymasz w r ę ku nie jest klasycznym poradnikiem. To bardzo osobista, ale te ż praktyczna opowie ść o g łę bokiej zmianie, która pozwoli ł a m ł odej kobiecie odzyska ć nie tylko czas, ale te ż sprawczo ść i kontrol ę nad w ł asnym ż yciem.

Dzi ę ki tej ksi ąż ce nauczysz si ę jak ustala ć priorytety i cele, jak stworzy ć koszyk zada ń i odchudzi ć list ę obowi ą zków oraz jak zmieni ć z ł e nawyki w dobre. Ju ż nigdy nie ogarnie Ci ę chaos i zwi ą zany z tym stres. Raz na zawsze ustalisz swój zawodowy, osobisty i rodzinny kalendarz, poznasz podstawowe zasady organizacji czasu, a na czele tej listy znajdziesz t ę najwa ż niejsz ą – przyjemno ść . Bo ż eby by ć szcz ęś liwym cz ł owiekiem i móc do ś wiadcza ć rado ś ci, trzeba mie ć na to czas. Uwierz w moc praktycznych dzia ł a ń i prostych rozwi ą za ń . Poznaj metod ę ma ł ych kroków, drobnych impulsów lub inspiracji, które mog ą da ć pocz ą tek ca ł ej lawinie fundamentalnych zmian.

Je ś li dzi ę ki przeczytaniu tej ksi ąż ki znajdziesz w sobie ch ęć do wprowadzenia cho ć by jednej ma ł ej zmiany, to znaczy, ż e ju ż odnios ł e ś sukces.

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 16+
  • Data dodania do LitRes: 23 lipca 2021
  • ISBN: 9788380326682
  • Lektor: Bożena Kowalkowska
  • Wydawca: Wielka Litera
Bożena Kowalkowska "Odzyskać czas. Jak zrobić porządki w kalendarzu, pracy, głowie i wreszcie mieć czas na życie" – pobierz audiobook w formacie MP3 lub słuchaj za darmo online.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę