3 książki za 34.99 oszczędź od 50%

Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I

PDF
Autorzy:, , , , , , , , , ,
0
Recenzje
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Opis książki

Monografia jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich w obszarze nauk ekonomicznych i szeroko pojętych innowacji. Stanowi zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania.

W pierwszym rozdziale określono znaczenia mediów społecznościowych w procesie selekcji kandydatów do pracy oraz wskazano na etyczne i prawne implikacji tego rodzaju praktyk. Jako metodę badawczą wykorzystano studium literaturowe oraz wtórne dane popularnych instytucji badawczych. Przedstawiono również funkcje

mediów społecznościowych, jako współczesnych narzędzi IT, w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

W kolejnych dwóch rozdziałach autorzy przedstawili popularną współcześnie problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Wysoki stopień złożoności i zmienności otoczenia jest jednym z najważniejszych czynników powodujących powstawanie nowych wyzwań, z którymi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności stają się coraz bardziej powszechne, wzrasta bowiem świadomość przedsiębiorstw, że wizerunek

firmy społecznie odpowiedzialnej ma obecnie znaczenie strategiczne. Celem pierwszego opracowania jest przedstawienie idei społecznej

odpowiedzialności z punktu widzenia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem głównych obszarów i narzędzi CSR oraz korzyści wynikających z wdrażania tej koncepcji w firmie. Natomiast w drugim opracowaniu przedstawiono realizowane w praktyce przykłady dobrych praktyk CSR zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć analiz dotyczących dziedziny finansów, które obserwujemy w kolejnych trzech rozdziałach.

W ocenie zdolności finansowej przedsiębiorstw niezwykle ważnym narzędziem jest analiza finansowa. Pozwala ona na określenie ogólnej kondycji finansowej badanego podmiotu oraz stanowi element ostrzegawczy w przypadku pogarszającej się sytuacji majątkowo – kapitałowej. Pełna analiza finansowa jest jednak przedsięwzięciem dość

pracochłonnym i wymaga stosowania znacznej liczby wskaźników, a także danych wykraczających poza obowiązkową sprawozdawczość finansową. Dlatego w teorii i praktyce spotyka się różne koncepcje

zawężonej analizy finansowej. W ramach pierwszego rozdziału dotyczącego dziedziny finansów przedstawiono sposób praktycznej

analizy i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży cukierniczej. Natomiast w ramach drugiego rozdziału podjęto

problematykę finansów behawioralnych. Finanse behawioralne zakładają, że inwestorzy podlegają powszechnym skłonnościom psychologicznym.

W ramach rozdziału przeprowadzono badanie wpływu płci na stopień występowania heurystyki familiarności. Trzeci rozdział w bloku

zaliczanym do dziedziny finansów dotyczy analizy wpływu czynników makroekonomicznych na wynik finansowy sektora banków spółdzielczych, który przekłada się na sytuację klientów tego sektora,

a także całego otoczenia makroekonomicznego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne głównych polskich

instytucji finansowych. W ramach kolejnych rozdziałów podjęto tematykę wybranych

aspektów badawczych zarządzania i prawnych form pracy. W pierwszego z nich przedmiotem badań jest internacjonalizacja oraz prezentacja

wybranych modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazujących na wiedzy ze wskazaniem źródeł i rodzajów wiedzy w procesie

umiędzynarodowienia w sektorze MŚP. Niniejszy rozdział stanowi przegląd literatury przedmiotu zagadnienia internacjonalizacji oraz

prezentację wybranych modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy ze wskazaniem źródeł i rodzajów wiedzy w procesie umiędzynarodowienia w sektorze MSP. W kolejnym rozdziale podjęto problematykę zarządzania w służbie zdrowia, gdzie starano się odpowiedzieć na pytania jak powinna wyglądać idealna jednostka służby zdrowia, w jaki sposób tworzyć

organizację ochrony zdrowia przyjazną pacjentom i ich bliskim oraz w jaki sposób zachęcić personel medyczny do aktywnego zaangażowania się w proces tworzenia idealnego szpitala. Dlatego celem

niniejszego rozdziału było ukazanie szerokiego wachlarza sposobów i możliwości kreatywnego projektowania takich szpitali, które staną się

miejscem przyjaznym pacjentom.

Przedostatni rozdział niniejszej monografii dotyczy zarządzania flotą pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Flota Commandor. Intensyfikacja transportu drogowego sprawiła, że pojawiła się konieczność efektywnego zarządzania flotą. Zwiększający się popyt na

rynku usług transportowych wymusił na przewoźnikach konieczność wykorzystywania systemów lokalizacji, który umożliwia sporządzanie

analiz oraz raportów. W dzisiejszych czasach wykorzystywanie systemów takich jak Flota Commandor poprawia efektywność zarządzania flotą

pojazdów. W ostatnim rozdziale monografii przeprowadzono badanie z zakresu studium przypadku obrazujące zachodzące zmiany i przyszłe prognozy

skutków wskutek zastosowania deregulacji wybranych zawodów. Analizę przeprowadzono na podstawie badań ankietowych.

Jako redaktor niniejszej monografii wyrażam nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało do zainteresowania się wybraną tematyką.

Dr inż. Ireneusz Miciuła

Szczegółowe informacje
  • Ograniczenie wiekowe: 0+
  • Data dodania do LitRes: 09 marca 2019
  • ISBN: 978-83-65357-17-5
  • Całkowity rozmiar: 0 MB
  • Całkowity liczba stron: 0
  • Rozmiar stron: x мм
  • Wydawca: Sophia
"Wybrane aspekty badawcze. Gospodarka, Zarządzanie, Innowacje TOM I" – pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zamieszczaj komentarze, recenzje i głosuj na swoje ulubione.

Zostaw recenzję

Co sądzisz o książce?
Oceń książkę