Narcyzm

Tekst
Zaprzeczenie prawdziwemu JA
Przeczytaj fragment
Oznacz jako przeczytane
Jak czytać książkę po zakupie
Cytaty 1

mętne? Suge­ro­wa­łem wcze­śniej, że osoba nar­cy­styczna odcina się od swo­ich uczuć w obro­nie przed wła­sną sła­bo­ścią. Ale to samo czy­nią neu­ro­tycy. Co jest więc szcze­gól­nego w zabu­rze­niu nar­cy­stycz­nym? Moim zda­niem róż­nica polega na tym, że nar­cyz prze­żył w domu rodzin­nym kosz­mar ( hor­ror ). Żeby zro­zu­mieć jego pro­blem, musimy wie­dzieć, że na takie doświad­cze­nie ludzie reagują jego nego­wa­niem.

+1machinespcb